Programmet har vært et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene i arbeidslivet (KS, YS kommune, LO kommune, Unio og Akademikerne kommune).

Partene ville i fellesskap stimulere kommunenes arbeid for gode tjenester til innbyggerne. Det ble lagt vekt på lokale løsninger og kommunal forankring av arbeidet. En forutsetning for å delta i programmet var at prosjektene ble forankret i et lokalt partssamarbeid. Kommunenes folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte har deltatt med sin kompetanse i utformingen av prosjektet og rapporteringen av resultatene.

Rundt 110 kommuner har deltatt i programmet, som har vart fra 2011 fram til det ble avsluttet ved utgangen av 2015.

Kommunene bestemte selv hvilket tema de ønsket å arbeide med.

Om sluttrapporten

Sluttrapporten for Sammen om en bedre kommune ble levert i to omganger. Dataene i denne digitale sluttrapporten baserer seg på to kilder. En spørreundersøkelse ble sendt til folkevalgte, ledelse, tillitsvalgte og prosjektledere i kommunene. Undersøkelsen ble sendt til ca. 600 respondenter og svarprosenten var på 70–75 prosent. I tillegg har prosjektlederne rapportert på kvantitative resultater, i hovedsak data på sykefravær og heltidskultur.

FAFO, Agenda Kaupang og RO har stått for utformingen av spørreundersøkelsen, samt bearbeidet og sammenstilt tallene.

Prosjektlederne har også skrevet om sine prosjekter; behov, tiltak og resultat, som er publisert på kommunesidene i denne digitale sluttrapporten.

Kompetansemiljøenes analyse og ferdig sammenstilte resultater ble presentert i en endelig sluttrapport. I tillegg ble programmet evaluert av Oslo Economics, som leverte sin evalueringsrapport 10. mars.

Last ned Oslo Economics evaluering (pdf)

Last ned den endelige evalueringen av programmet (pdf)

Målsetninger

Programmet skulle bidra til å løse utfordringer og legge til rette for at kommunene kunne dele sine erfaringer.

Programmet hadde følgende hovedmålsetninger:

  1. Etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor.
  2. Etablere en heltidskultur og prøve ut modeller som reduserer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse.
  3. Styrket evne til strategisk kompetanseplanlegging og realisere kompetanse- og rekrutteringstiltak som er tilpasset innbyggernes forventninger og kommunens utfordringer.
  4. Styrke kommunenes omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes arbeid og lokale prosjekter. 

Nettverksmodellen

Arbeid i nettverk har vært en sentral del av programmet. Kommunene har deltatt i nettverk ut ifra hvilke tema de arbeider med.

Nettverksmodellen skulle hjelpe kommunene til å strukturere arbeidet og bidra til god arbeidsflyt.

Ved siden av faglig påfyll har synliggjøring av kommunenes arbeid vært et prioritert område på nettverkssamlingene. Samlingene har også vært en viktig arena for relasjons- og nettverksbygging mellom kommuner med felles interesser.

Faglig veiledning

Faglig veiledning, støtte, kunnskapsinnhenting og mulighet for nettverksbygging er gitt gjennom ulike typer samlinger.

Programmet har trukket veksler på den eksisterende kompetansen og ressursene som finnes i partenes organisasjoner. I tillegg ble det hentet inn kompetanse fra relevante forskere, utredere og praktikere på temaområdene, slik at deltakerkommunene fikk faglig veiledning underveis.

Eierskap og organisering

Kommunal- og moderniseringsministeren har vært programeier og sekretariatet for programmet har vært fra kommunalavdelingen i departementet. Sekretariatet har hatt ansvar for å gjennomføre programmet i nært samarbeid med partene. Hovedsammenslutningene har bidratt med egne ressurspersoner inn i programmet, mens KS har hatt hovedansvaret for nettverkssamlingene.

Kommunene ble fordelt på nettverk ut i fra hvilke tema de ville arbeide med. I tillegg ble det laget et innovasjonsnettverk for de kommunene som jobber med ett eller flere av temaene med en innovativ tilnærming.

Kompetansemiljø

For å kunne tilføre programmet oppdatert og relevant kunnskap på temaområdene ble det inngått avtale med Agenda Kaupang, FAFO og RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene).

Kompetansemiljøene har bistått med å definere målsettinger og indikatorer for å synliggjøre resultater, de har bidratt med faglige innspill på nettverkssamlinger, prosjektledersamlinger og temadager og har gjort dypdykk i et utvalg kommuner.

Kompetansemiljøene har årlig analysert årsrapportene fra alle kommunene i programmet for å kunne synliggjøre hvilke endringer, læring og ny praksis som har funnet sted og for å kartlegge utfordringer underveis. Analysen skulle avklare om det var samsvar mellom de målsettingene deltagerkommunene rapporterte på fra et år til et annet. Sentrale spørsmål var hva som endret seg og hva som var grunnen til endringene. Alle resultatene ble vurdert opp mot programmets målsettinger.

Kompetansemiljøet har også vært ansvarlige for programmets sluttrapport.

Last ned informasjonshefte Se film om temaene i programmet