kommunevåpen for Våler

Våler

Behov

Stor andel deltidsstillinger innen pleie og omsorg. Deltakelse i prosjektet var et ønske både fra tillitsvalgte, administrativ ledelse og politisk ledelse

Vi hadde tidligere jobbet med ufrivillig deltid i flere omganger uten å ha kommet særlig langt.
Vi mente deltakelse i dette prosjektet kanskje kunne bringe oss videre og forplikte mer i forhold til å prøve ut nye tiltak.

Prosjektet er viktig både for kommunen som en attraktiv arbeidsgiver, for kvaliteten på tilbudet vi gir og det er viktig i et likestillingsperspektiv.

Mål

Å redusere antall deltidsstillinger. I løpet av 5 år skulle alle med fagutdanning tilbys minimum 75 prosents stilling

Tiltak

• Utdanningstiltak/kurs for helsefagarbeidere. Alle ansatte på sykehjemmet har nå fagutdanning, bortsett fra noen helge-stillinger.
• Prøvd ut ulike arbeidstidsordninger.
• Satt i gang flåtearbeidertiltak som har fungert godt og som videreføres.
• Innført langturnus i en bolig – dette gir store stillinger, men har også noen utfordringer i forhold til arbeidssituasjonen til de ansatte.
• Sjekket ut de ansattes behov gjennom to undersøkelser.
• Jobbet med kultur og kompetanse.

Resultat

• Oppnådd større stillingsprosenter der vi har innført langturnus. En del ansatte har også fått økt sin faste stiling på grunn av flåtearbeidstiltaket.
• Ønsketurnus med lagvakter i helger har gitt noe større stillinger, bedre kvalitet på tjenesten og mer fornøyde ansatte.
• Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeidertilfredsheten har steget i løpet av prosjektperioden og at sykefraværet har sunket.
• Brukertilfredsheten har også steget, uten at vi med sikkerhet kan si at dette skyldes prosjektet.
• Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen har ikke økt. Det har vært vanskelig å endre kulturen. De ansatte ønsker større stillinger, men er lite villige til å påta seg jobber på flere avdelinger, endre turnus, jobbe flere helger eller prøve ut nye arbeidstidsordninger. Vi har imidlertid sett at det er ulike kulturer på de stedene vi har jobbet med heltid. Tjenesten for funksjonshemmede er en nyere tjeneste, mens sykehjemmet har lange tradisjoner i kommunen. Det har vært lettere å innføre nye ordninger i tjenesten for funksjonshemmede og der er også de ansatte mer villige til å endre arbeidssted, -tid og -innhold.

Forankring

Prosjektet er forankret politisk i administrasjonsutvalget, og leder i utvalget har også vært medlem i prosjektgruppa. Vi jobbet mye med forankring de første to årene, men lyktes ikke helt i forhold til de ansatte. Prosjektet har hatt god politisk forankring, noe som ble bekreftet da prosjektet et år fikk overført en million av kommunens overskudd.