kommunevåpen for Tinn

Tinn

Behov

I Tinn kommune har vi flere utfordringer, både per dags dato, men også framover i tid når det gjelder:
•Tinn kommune har jobbet målrettet med nærvær over tid. Man opplever at fraværstallene varierer noe. Målet er å få dette mere stabilt.
•lav utdanningsgrad, dvs. lav andel ansatte med fagutdanning/høgskoleutdanning.
•lite attraktiv når det gjelder rekruttering, spesielt gjelder dette lederstillinger og stillinger med krav til høyere utdanning.
•høy andel deltidsstillinger
•høy andel kvinnelig ansatte, vi kunne med fordel rekruttere flere menn.
Etter at kvalitetskommuneprogrammet ble avsluttet, ble det fattet vedtak om å videreføre prosjekt. Man fokuserer på nærvær, arbeidsglede og heltid /deltid.
Saman om ein betre kommune, blir organisert som et paraply prosjekt med flere underprosjekter. *Tinn avsluttet prosjektet sitt i 2014

Mål

Prosjektet skal på grunnlag av kartlegging, analyse og tiltak få til gode ordninger som ledd i å forebygge sykefravær og dermed øke nærværet. Prosjektet vil samle erfaringer fra prosjekter gjennomført i regi av kvalitetskommuneprogrammet. Vi vil også ha et økt fokus på heltid/ deltid da vi anser det som en del av fraværsproblematikken. Alle prosjektene skal ha mål om å skape helsefremmende arbeidsplasser – høy trivsel – høyt nærvær.
Mål for delprosjekter:
•Trivsel på arbeidsplassen er helsefremmende faktor for et godt arbeidsmiljø og et fundament for økt nærvær.
•Ledere som tar ansvar for medarbeidernes helse og trivsel.
•Turnusordninger som sikrer mulighet for hele stillinger.
•God kvalitet på tjenester og brukertilfredshet.
•Bedre omdømme.
•Økt rekruttering.

Tiltak

•Oppnå mindre fravær og økt trygghet for ansatte på institusjon ved å se på bemanningsplaner for sykepleiere. Muligheter for døgnbemanning.
•Opplæring i løft slom metode, bruk av disse prinsippene inn i de ulike prosjektene i de ulike avdelingene.
•Økt nærvær ved å fokusere på lederutvikling, kultur- og holdningsarbeid, innovasjon og kompetanseheving.
•Se på overgangene mellom prosjekt og normal drift. Dette gjelder spesielt prosjektet Oasen.
•Etablere et system som har oversikt over uønsket deltid blant ansatte oppdatert til en hver tid. (Bank)
•Arbeidsmiljøundersøkelse - kartlegging og bruk av resultater til videre organisasjonsutvikling.
•Integrering av IA-avtalen.
•Få tak i de gode ideene i kommunen. Få til en oppslagstavle. Se på muligheter for bedre informasjonsflyt mellom enheter og mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

RELEVANTE LENKER