kommunevåpen for Time

Time

Behov

Time kommune deltar i KS’ nettverkssamling for nye arbeidstidsordninger. Kommunen arbeider aktivt for å tilby arbeidstakerne stillingsstørrelser og arbeidstidsordninger som i størst mulig grad samsvarer med ansattes ønsker og behov. Time kommune har valgt en helhetlig tilnærming, og arbeidet er knyttet opp mot kommunens systematiske arbeid med HMS og Inkluderende arbeidsliv. Arbeidstidsordninger skal bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø. Kommunen har ansatt en prosjektleder som arbeider delt mellom prosjektene for heltidskultur og lokal innføring av samhandlingsreformen. Prosjektet er bredt forankret og er en videreføring av et treårig pilotprosjekt innen Omsorg i perioden 2008–2010. Time avsluttet prosjektet sitt i 2013.

Mål

• Hovedmål 1: Redusere helgestillinger. Målekriterie er 30 % reduksjon av antall deltidsstillinger.
Bygge resterende deltidsstillinger større enn de er i dag. Redusere antall deltidsansatte med inntil 50 % i prosjektperioden.
• Hovedmål 2: Bygge resterende deltidsstillinger større enn de er i dag. Redusere antall deltidsansatte med inntil 50 % i prosjektperioden.
• Delmål: Arrangere åpne kurs og seminar, også i samarbeid med eksterne aktører.
• Publisere resultater i egne trykksaker og på kommunenes hjemmesider. Dele funn og erfaringer internt og eksternt.

Tiltak

• Prøve ut ulike arbeidstidsordninger.
• Finne metoder og teknikker for utarbeiding av stillingsprosenter og arbeidstidsordninger som de ansatte finner attraktive.
• Fjerne desimaler fra alle deltidsstillinger.
• Gjøre flest mulig av deltidsstillingene større enn de er i dag.
• Redusere antall helgestillinger ved å gå over fra arbeid hver tredje helg til arbeid hver fjerde helg med utvidet vaktlengde.
• Være tilpasningsdyktige i forhold til livsfasetilpasset personalpolitikk.
• Utvikle måle- og rapporteringsmetoder som kan gjennomføres med lokale ressurser.
• Måle opplevelser og konsekvenser av arbeidstidsendring før og nå hos ansatte og deres familier og nære sosiale relasjoner.

Resultat

Effekt av tiltak skal være kontrollert og etterprøvbare. Resultater skal kunne gi målbare virkninger. Forskningsresultater skal i størst mulig grad tilpasses lokale forhold.

Reportasje fra prosjektet