kommunevåpen for Sunndal

Sunndal

Behov

Reduksjon av deltidsstillinger er en av flere viktige områder som må tas tak i dersom vi skal beholde eksisterende samt rekruttere nok arbeidskraft i framtida. Opprettholde og utvikle høy faglig tjenestekvalitet, godt arbeidsmiljø samt likestillingsperspektiv er lokale utfordringer/begrunnelser for å delta.

Sunndal kommune har en arbeidsgiverpolitikk som blant annet har som mål at virksomheten primært skal drives med heltidsansatte, og at de ansatte skal stimuleres til å arbeide fram til aldersgrensen for stillingen og gjerne lengre. Vi ønsker gjennom prosesser å påvirke ansatte og ledere sin kunnskap om konsekvenser av deltidsarbeid.

Mål

Redusere antallet som arbeider deltid. Kriterier for måloppnåelse vil være at vi i lønns- og personalstatistikken kan registrere en nedgang i andelen deltidsarbeidere. Det optimale tiltaket vil være å få en oppslutning om økt arbeidsfrekvens på helg.

Tiltak

Alle ansatte, administrasjon og politikere deltok på fagdag med Leif Moland for å få kunnskap om heltidskultur og hvilke virkemidler som har effekt for å oppnå en heltidskultur. Vi har også startet kartlegging for å registrere deltidsansattes merarbeid utover sin faste stilling, jamfør Arbeidsmiljølovens bestemmelser. På sikt har vi som mål at ansattes rettigheter skal gi den enkelte større stilling.

Resultat

Ansatte fra habiliteringsavdelingen ønsket å prøve alternativ turnus. Ny turnus starter 31. august 2015. Den nye turnusen gir 12 hele stillinger med arbeid hver tredje helg. Vaktene på lørdag og søndag er 13 og 13,5 timer. Vaktene fra mandag til fredag er på 8 timer. I første omgang er det en prøveperiode på 18 uker.

Forankring

Prosjektgruppen består av to politikere, to fra administrasjonen, to tillitsvalgte og en fra arbeidslivssenteret/NAV.
Det har blitt utarbeidet nyhetsbrev som er sendt ut til alle avdelinger i pleie- og omsorgstjenesten. Orientering om prosjektet til administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget.

RELEVANTE LENKER