kommunevåpen for Steinkjer

Steinkjer

Behov

Prosjektet På lag med støvsuger`n er rettet mot hjemmehjelpere. Hjemmehjelperne har selv tidligere sagt at forholdene i de heimene de har arbeidet, ikke har gitt gode arbeidsbetingelser, og at mangelfullt utstyr har vanskeliggjort god kvalitet på tjenesten. Flere har i forhold til dette slitt med helsa – med påfølgende sykefravær. Prosjektet har innledningsvis vært rettet mot hjemmehjelpstjenesten ved én konkret tjeneste. Prosjektet vil i løpet av 2012 inkludere resten av hjemmehjelperne, og i løpet av 2012 – 2013 også inkludere BPA (brukerstyrt personlig assistent), Hjemmesykepleien og boliger for funksjonshemmede. Steinkjer avsluttet prosjektet sitt i 2013.

Mål

• Finne gode løsninger/redskap for deltakerne – oppgaver i de forskjellige heimene/oppdragsstedene.
• Øke deltakernes robusthet og jobbengasjement
• Skape VI-følelse, gode relasjoner i gruppe samt yrkesstolthet
• Skape en trygghet i samspillet med brukeren.

Tiltak

• Ansatte er med å definere hjelpemiddelbehov og behov for innkjøp av utstyr (hjemmehjelperne)
• Øke kunnskap om de ansattes rolle i et større system
• Økt kunnskap om arbeidshelse, med vekt på forebyggende arbeid. Praktisk opplæring i øvelser og arbeidsteknikk, samt sikringsøvelser for å styrke kvalitet og forebygge skader i arbeidssammenheng.
• Samspilltrening og kunnskap om at alle drar fordeler av at alle er inkludert i arbeidsfellesskapet, og at man veksler på å gi og ta.
• Kurs/temamøter på etikk, kommunikasjon og profesjonell relasjon.

RELEVANTE LENKER