kommunevåpen for Stavanger

Stavanger

Behov

Skape engasjement gjennom historier om aktiviteter, holdninger og rutiner, som skaper de beste resultatene innen nærværsarbeid. Intensjonen med å formidle og dele de gode grepene var å bygge en kultur og skape felles historie for alle i virksomheten.

Prosjektet var en gyllen mulighet til å ivareta bystyrevedtaket fra 2010 om å øke organisasjonens kunnskap om hvilke tiltak som gir høyt nærvær.

Mål

Deltakelse i prosjektet og metodikken med strategisk historiefortelling var ment å vekke engasjement, inspirere og motivere og være utgangspunkt for refleksjon. Målet var økt nærvær på arbeidsplassen.
Deltakende virksomheter med sykefravær høyere enn målkravet, skulle øke sitt nærvær med 15 prosent.

Tiltak

Seminarer med historiefortellere, faglige innlegg, forskningsbasert kunnskap, og refleksjonsgrupper på tvers av tjenesteområder og virksomheter.

Deltakerne ble fulgt opp med tilbud om bistand i nærværsarbeidet gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet og de gode historiene markedsføres aktivt på nettsider, leder – og verneombudsopplæring, arbeidsmiljøkurs og i media.

Resultat

Deltakende virksomheter oppnådde i noen grad redusert i sykefravær, om ikke alltid så mye som ønsket. Prosjektet var ressurskrevende, men responsen fra deltakerne har vært positiv. Prosjektet har gitt verdifulle erfaringer med nærværsarbeid og arbeidsmiljøutvikling.

Forankring

Prosjektgruppen bestod av prosjekteier, rådgivere fra HMS (prosjektleder), levekår, oppvekst og personal, tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet og hovedverneombudet. Politikere, Rådmannen og tillitsvalgte ble holdt løpende orientert om prosjektet. Underveis har politikere vært invitert med på samlinger. HAMU og Administrasjonsutvalget har også vært invitert til å delta med representant i kompetansenettverket med andre kommuner.
Styringsgruppa besto av ledergruppa i personal og organisasjon.

Reportasje fra prosjektet