kommunevåpen for Spydeberg

Spydeberg

Behov

Spydeberg var så vidt i gang med et prosjekt på egenhånd rundt sykefravær og ufrivillig deltid da invitasjonen fra Saman om ein betre kommune kom og vi fikk dermed drahjelp med akkurat det vi ville jobbe med.

I utgangspunktet jobbet Spydeberg kommune mest med å finne tiltak som kunne bidra til å redusere sykefravær og ufrivillig deltid. Hensikten var å prøve ut nye arbeidstidsordninger i de døgnbaserte omsorgstjenestene i kommunen for å gi brukerne gode og fleksible tjenester, øke de ansattes trivsel ved bedre tilpassede arbeidstider og stillingsstørrelser og redusere sykefraværet.

Mål

Å få redusert sykefraværet.
Å gi minst like gode tjenester som før og samtidig øke de ansattes trivsel.

Tiltak

Startet med å tilby felles kunnskap om lovverket som styrer turnusarbeid for alle ansatte i kommunens heldøgns pleie- og omsorgstjenester. Dette ble gjort gjennom to halvdagssamlinger for at flest mulig skulle kunne delta.
Nedsatte arbeidsgrupper i to pilotavdelinger, en ved sykehjem og en i bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, som fikk ekstra inspirasjon til å prøve nye løsninger ved å delta på en konferanse der dette var tema.
Kartla avdelingenes døgnrytme og fordeling av arbeidsoppgavene, samt de ansattes individuelle ønsker og behov i forhold til turnus.
Brukt mye tid på medvirkning og utarbeiding av turnuser. Det har vært, og er fortsatt, frivillig å delta i utprøving av alternative turnuser så lenge prosjektet pågår.

Resultat

• Besluttet i kommunen at alternative turnuser skulle utprøves, men de ansatte skulle selv velge type turnus. Begge pilotavdelingene ønsket å prøve langvakter i en eller annen form, vaktene er på 12 eller 13,5 timer.
• Ved sykehjemsavdelingen deltar de aller fleste ansatte i langvaktturnusen. Noen har langvakter kun på helg, men de fleste har også noen i uka. De har hatt denne type turnus siden juni 2014.
• I boligen har det fra april 2015 vært enkeltansatte som har langvakter, men kun på helg.
• I tillegg til konkret utprøving av turnustyper, har prosjektet bidratt til forbedringer av rutiner, for eksempel tidspunkt for måltid.
• Økt bevissthet på effekten av deltids- og heltidsstillinger. Vi har i stor grad sluttet å snakke om ufrivillig deltid, og er mer opptatt av hva deltid gir av effekt for pasienter/brukere, ansatte, ledere og kommunen totalt.
• Sykefraværet ved begge pilotavdelingene har gått ned i prosjektperioden, noe det ikke har gjort i de andre avdelingene i samme periode i de to involverte virksomhetene.
• Spydeberg benytter en tilpasset balansert målstyring og i løpet av prosjektperioden har økning av stillingsstørrelser blitt et felles resultatmål for alle kommunens virksomheter.

Forankring

• Styringsgruppe bestående av ordfører, assisterende rådmann og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.
• I tillegg er det en prosjektgruppe der ledere, tillitsvalgt i de aktuelle virksomhetene og kommunens hovedverneombud møtes en gang i måneden.
• Hver avdeling har arbeidsgrupper med representanter for de ansatte, avdelingsleder, lokale tillitsvalgte og verneombud. Denne gruppen sikrer at de ansatte blir hørt og det gjøres justeringer dersom noe ikke fungerer.
• Det orienteres jevnlig i Formannskap, Komité for omsorg, oppvekst og kultur, tillitsvalgtmøtene og administrasjonsutvalget.

RELEVANTE LENKER