kommunevåpen for Sørum

Sørum

Behov

Kommunen ble omorganisert til 2-nivåmodell i 2012.

I prosjektets første fase, som vektla stor grad av involvering og deltakelse fra ledere og medarbeidere, var det en enstemmig tilbakemelding på at det var et uutnyttet potensial av tverrfaglig samarbeid i organisasjonen. Dette til tross for fokus på tverrfaglig samarbeid gjennom flere år.

Ved omorganiseringen i 2012 ble arbeidslag innført som et av de viktigste verktøyene for å realisere intensjonene i ny organisasjon.

Arbeidslag er for kommunen en ny måte å organisere tverrfaglig samarbeid på og hensikten er å ta ut det uutnytta potensialet som finnes i organisasjonen i forhold til kvalitet på tjenester og ressurseffektivitet i det løpende arbeidet.

I og med at arbeidslag fokuserer på tverrfaglige løsninger av ”de vanlige oppgavene” vil det skje en kompetanseutvikling innad i laget. I en lærende organisasjon med myndiggjort ledere og medarbeider er det viktig å etablere strukturer for erfaringsutveksling og læring mellom arbeidslagene.

Mål

Effektmål:
•Arbeidslag skal bidra til at uutnyttet potensialet for tverrfaglig samarbeid reduseres (måles gjennom spørreundersøkelse)
•Ressurseffektiv oppgaveløsning gjennom samhandling (måles gjennom spørreundersøkelse)
•Kvalitetsheving i tjenesten ved systematisk kompetanseheving for alle i tverrfaglig samhandling (brukerundersøkelser)
•Kompetansemobilisering
•Utvikling av trepartssamarbeid
Resultatmål:
•Utvikle et system for arbeidslag med:
- Kriterier for opprettelse av arbeidslag
- Kriterier for evaluering av arbeidslags resultater
- Dokumentasjon av resultat
- Kompetanseutviklingstiltak for arbeidslagene
- Andre rammebetingelser

•Etablere system og arenaer for erfaringsdeling mellom arbeidslagene og mellom arbeidslagene og organisasjonen for øvrig
•Synliggjøring av effekten av arbeidslagenes innsats, i forhold til kvalitet på tjenestene og ressurseffektivitet.

Tiltak

•Gjennomføring av kartlegginger i forhold til effektmålene for å etablere utgangspunkt og utvikling gjennom gjentatte kartlegginger
• Informasjons- og kommunikasjonstiltak for å synliggjøre arbeidslagene og deres arbeid
• Iverksetting av kompetansetiltak for koordinatorene og medlemmene i arbeidslagene og virksomhetslederne
• System for arbeidslag i kommunes kvalitetssystem
• Avklaring av innholdet i trepartssamarbeidet mellom de tre partene.

Resultat

Det kan være vanskelig å måle direkte i hvilken grad en har lykkes med intensjonen med arbeidslagene og det varierer i hvilken grad de ulike arbeidslagene har opplevd måloppnåelse.
Det er utviklet noen systemer og strukturer som et resultat av arbeidslagenes arbeid, noe som var en viktig del av byggingen av ny organisasjon.
Kompetanseoppbygging er vektlagt i arbeidslagene.
Det har kommet flere konkrete endringer på grunnlag av arbeidet til arbeidslaget for lærlinger, innen opptak, intervjuer, utlysninger, opplæringsplaner og oppfølgingsløp.

Forankring

I utgangspunktet hadde rådmannen det overordnede ansvaret for samhandling og tverrfaglig samarbeid i arbeidslag.
Høsten 2013 ble det etablert et ”trepartsverksted” bestående av tre politikere, tre ansatte fra administrasjonen og tre hovedtillitsvalgte. Har også etablert administrasjonsutvalget som møteplass.

Reportasje fra prosjektet