kommunevåpen for Sortland

Sortland

Behov

Sortland kommune ønsket å sette fokus på uønsket deltid. Politisk ledelse ba administrasjonen sette i gang tiltak som bidrar til at omfanget av små/deltidsstillinger reduseres i kommunen. Prosjektet ble avgrenset til å gjelde deltidsstillinger innen pleie- og omsorg, samt oppvekstsektoren. Prosjektet ble avsluttet i 2014.

Mål

Vurdere ulike former for arbeidstidsordninger, endret organisering og kvalitetsutvikling av tjenester som har som målsetting å redusere uønsket deltid. Resultatmålet for prosjektet er å få flest mulig stillinger mellom 60-100 prosent og unngå stillinger under 40 prosent.

Delmål:
• Bedre kvalitet og kontinuitet på tjenestene
• Brukerne skal ha færre ansatte å forholde seg til
• Større trivsel og lavere sykefravær
• Kompetanseheving
• Mer stabil arbeidskraft

Tiltak

• Innhente data om deltid og analysere hvor utfordringene er størst
• Gjennomgang av tidligere prosjekt på uønsket deltid, bygge videre på erfaringer derfra
• Innhente erfaringer fra ulike utprøvde ordninger i andre kommuner
• Avklare arbeidsgiver og organisasjonenes ståsted til utvidelse av stillingsstørrelse
• Vurdere muligheter for nye turnuser/arbeidstidsordninger i de enkelte avdelinger
• Vurdere om avdelinger kan samarbeide om personellressurser slik at stillingsstørrelser kan økes
• Velge parametere for måling av resultat og effekter
• Prøve ut modeller for å se om de er funksjonelle og kan overføres til øvrige avdelinger.

Sortland kommune deltok også i prosjektet til Vesterålen Regionråd.

Resultat

Se vedlagte sluttrapport for konkrete resultater.

Forankring

Trepartssamarbeidet ble styrket i prosjektperioden. Styringsgruppa hadde hyppigere møter. Medarbeiderne ble involvert på en god måte.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE VEDLEGG