kommunevåpen for Sørreisa

Sørreisa

Behov

Å sette fokus på de oppgavene som bør startes opp eller videreføres for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunen ønsket å utvikle seg i takt med samfunnet for øvrig. Kommunen så et behov for å jobbe i en felles prosess for et bedre omdømme.
Sørreisa har i flere år jobbet med ulike tiltak blant annet for å øke nærværet, øke trivselen hos ansatte og kartlegge ufrivillig deltid. Stikkord for disse prosjektene er samarbeid og involvering av flere parter som politikere, administrasjon og tillitsvalgte. I kommunens planstrategi har omdømme og frivillig sektor fått stor plass.

Bakgrunn

Mål

Å bli bedre på oppgaver som vi allerede utførte.
At medarbeiderne i Sørreisa kommune trives på jobb og dermed også bidrar til et godt omdømme.
At vi skal være en åpen og ærlig kommune der innbyggerne føler seg inkludert.
At frivillige lag og foreninger skal være gode ambassadører for kommunens omdømme.

Tiltak

Gjennomført spørreundersøkelser årlig i prosjektperioden, blant ansatte, brukere av kommunale tjenester og innbyggerne i kommunen.
Informert jevnlig om prosjektet i kommunens egen avis. I tillegg har vi lagt ut saker på facebook og kommunens egen hjemmeside.
Gjennomført årlige møter med alle lag og foreninger.
Hatt årlige møter med nye innbyggere i kommunen og med alle nyansatte i kommunen.
Vi har gitt informasjon om prosjektet og gjennomført forskjellige undersøkelser for å sjekke ut og kunne sette i gang videre tiltak.

Resultat

Satt i gang flere tiltak på de enkelte arbeidsplasser, ved bruk av medarbeiderundersøkelser. Gjennomført brukerundersøkelser, som har resultert i forbedringstiltak på tjenester til brukerne.
Fått egen facebookside, som har blitt svært godt mottatt av innbyggere.
Fått en god dialog med lag og foreninger, der årlige møter blir gjennomført årlig også etter prosjektslutt.

Forankring

Vi har deltatt i møter med lederne i kommunen for å informere om prosjektet, vi har deltatt på fagforeningsmøter, hatt reportasjer i lokalavisen om arrangementer i regi av prosjektet og hatt informasjon om hva vi jobber med i kommunens egen avis.