kommunevåpen for Songdalen

Songdalen

Behov

Mye ufrivillig deltid i helse og omsorgsenheten. Behov for å være med i et nettverk, samt økonomisk støtte.

Kvalitetskommuneprogrammet prioriterte heltid og vi så nytten av å sette av ressurser for å lykkes.

Mål

Målsetningen er en heltidskultur.

Tiltak

• Langvakter i helg/uke
• Hyppigere helg, Songdalens bonustrapp
• Fulle arbeidsdager
• Økning via ledige stillinger/turnus
• Ubunden tid
• Kartlegging gjennom intervju
• Ansettelsesutvalg
• Temasamling
• Utarbeide retningslinjer
• Forankring og referansegrupper med brukerrepresentanter
• Gratis teorikurs til fagbrev for helsefagarbeidere

Songdalen kommune deltok også i prosjektet til KS Agder.

Resultat

• Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt fra 61 % i 2011 til 71 % i 2015.
• Uten studenter er gjennomsnittlig stillingsstørrelse 73 %
• 8,75 årsverk i skjult arbeidskraftreserve
• Halvert antall ansatte som jobber ufrivillig deltid.
• 39 % av de ansatte har fått økt stilling i prosjektet
• 30.6 % av de ansatte jobber i 100 % stilling.
• 16 % av de ansatte har ennå ikke oppnådd den stillingsprosenten de ønsker seg.
• 26 personer har tatt i bruk bonustrappa

Forankring

Trepartssamarbeid i styringsgruppa (administrasjonsutvalget) og topartssamarbeid i prosjektgruppa.

Reportasje fra prosjektet