kommunevåpen for Sola

Sola

Behov

Sola kommune har hatt og har fortsatt utfordringer i forhold til sykefraværet i kommunen. I fjerde kvartal 2011 var sykefraværet på 7,4 %. Selv om dette er 1 % lavere enn landsgjennomsnittet, ønsker Sola et sykefravær på 6 %, slik kommunen hadde i 2004. I tillegg gir befolkningsveksten i Sola kommune ekstra utfordringer knyttet til hvordan man møter innbyggernes behov for gode tjenester og samtidig ivaretar flere interesser. Kommunen ligger i et geografisk område der konkurransen om arbeidskraften er stor. For å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass er det behov for et økt fokus på kompetansebygging og systematisk omdømmebygging. Utfordringen med deltidsstillinger i kommunen er også stor. Dette arbeides det bl.a. med gjennom prosjekt om nye arbeidstidsordninger.

Mål

Det overordnede måletfor programmet er å etablere sykefraværet i Sola kommune på 6,0 % innen 01.01. 2016. Sykefraværet for 2011 var på 6,7 %.

Tiltak

•Prosjekt "Nærvær i barnehagene"
- Tiltak med støy i barnehagene- går inn i sluttfase
- Lederutvikling- jobbes med videre
- Utarbeide forslag til funksjonsbeskrivelser for de ulike yrkesgruppene
- Ny kvalitetsplan: ”Den gode Solabarnehagen”- jobbes med prosess for hvordan drive utviklingsarbeid
- Idédugnad med prosjektgruppen i 2012
•Prosjekt Helsefremmende tiltak (samarbeid med virksomhetene på de ulike tiltakene)
•Energitrimmen (et enkelt trimprogram med bruk av strikk)
- 8 piloter settes fra mai 2012
- Ta i bruk en helseprofil
- Livsstilsseminar
- Nye piloter høst 2012

•Forflytningsveiledning (tiltak som leveres av DNB Liv)
•Frisk og Rask i Sola
- Skrittellere på jobb
- Registrering av fysisk aktivitet på jobb/fritid
- Marsj høsten 2012
•Prosjekt Heltid – deltid
- Kartlegge uønsket heltid/deltid
•Arbeidstidsordning i Miljøtjenesten
- Utprøving av langturnus i Solstrålevegen
- Utprøving av alternative arbeidstidsordninger til beste for brukere og ansatte
•Prosjekt Kompetanse
- Satsning i 2013
- Prosjektgruppe opprettes 2013
- Konkrete tiltak kommer
•Omdømme
•Kick-off samling for ”Saman om” i september 2012 med Mia Tørnblom. Tema: ”Personlig lederskap - mental trening i tiden”
•Årlig julekonsert for kommunalt ansatte.

Reportasje fra prosjektet