kommunevåpen for Skiptvet

Skiptvet

Behov

Nærværsprosjektet gjennomføres i Skiptvet kommune i perioden april 2012 til mars 2014. Nærværsarbeidet består i å sette fokus på og praktisere kommunens slagord; "Klart vi kan! - Kvalitet, engasjement og samspill" til det beste for hver enkelt ansatt. Økt nærvær blant kommunens ansatte skal føre til redusert sykefravær. De ansatte, administrativ ledelse og politikere er alle ansvarlige for å praktisere økt nærvær. Skiptvet avsluttet prosjektet sitt i 2014.
Skiptvet kommune som bosted har ett av de største legemeldte sykefravær i Østfold. Dette har vist en nedadgående tendens den senere tid. Skiptvet kommune som arbeidsgiver har også et høyt sykefravær på ca. 10 %, en gradvis økning siden 2007, da sykefraværet var på 8,2 %. Innsatsen frem til april 2012 har hovedsakelig vært ordinært arbeid med sykefravær, men det har pågått et eget prosjekt i forhold til barnehagene i kommunen siden sommeren 2011 som heter «Sammen for jobben». Det arbeidet som der er gjort, integreres nå i hovedprosjektet for å få ned sykefraværet som det er bevilget midler til gjennom ”Sammen om en bedre kommune”.

Mål

Fokuset på nærværsarbeid skal løftes gjennom kvalitet, engasjement og samspill på alle nivåer i kommunen. Det er et overordnet mål å øke nærværet blant kommunens ansatte gjennom tydelig kommunikasjon mellom ansatte, ledere og politikere. Dette gjøres ved et 3 parts samarbeid både i prosjektgruppen og styringsgruppen.
Hovedmålet er å redusere totalt sykefravær med 27 % - fra totalt 9,5 % (2011) til totalt 7,5 % i prosjektperioden f.o.m. april 2012 t.o.m. mars 2014. Et litt mer langsiktig mål, er å kunne ha et totalt sykefravær på ca. 6,5 % i 2015.

Tiltak

Tiltak:
Gruppesamtaler, stressmestring, oppmerksomhetstrening, tilstedeværelse samt individuelle samtaler. Flere undersøkelser, europeiske og amerikanske, viser hvordan langvarig stress påvirker oss fysisk, mentalt og sosialt og at stress er hovedårsaken (50-70%) til at mennesker oppsøker fastlege. Tiltaket som ledes, utføres og er initiert av Per Johannes Løvfald, skal bidra til at kommuneansatte får mulighet til gjennomføre stressmestring gjennom gruppesamtaler og individuelle samtaler.

• Lederstøtte og lederopplæring skal drøftes, planlegges og forankres i virksomhetsledermøte. Resultatet av tiltak mht. lederstøtte og lederopplæringen skal bidra til at personalledere føler seg trygge i sine roller.
• Prosjektet vil legge vekt på dialog på alle nivåer i kommunen gjennom Kvalitet, Engasjement og Samspill for å øke nærværet og gjøre hverandre gode. Dette innbefatter at alle ansatte skal føle at det er rom for nytenkning til det beste for alle ansatte i Skiptvet kommune.
• Kommunens toppledelse, dvs. rådmann, ordfører og personalsjef, skal bli mer synlige i kommunens virksomheter gjennom fysiske besøk. Virksomhetene/avdelingene informerer og avtaler med ledelsen når de ønsker besøk/visitt og toppledelsen har et tilsvarende ansvar for at besøk/visitt avlegges i virksomhetene.
• Prosjektforankring: Kommunen skal sikre at folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/verneombudene/tillitsvalgte i alle arbeidstakerorganisasjonene lokalt deltar konstruktivt i utforming og rapportering fra prosjektet.
• Gjøre prosedyren medbestemmelsesutvalg kjent for kommunens ansatte, og tydeliggjøre hvordan dette utvalget skal brukes.
• LSU (Lokalt SamarbeidsUtvalg) holdes minst to ganger i året, hvor rådmannen, pleie- og omsorgssjefen, økonomi- og personalsjefen samt tre fastleger møtes. Prosjektet vil bidra til at fastlegene blir informert om tiltak og muligheter som finnes på kommunens arbeidsplasser samt å kartlegge tiltak som fastlegene eventuelt savner for å få til et best mulig samspill mellom fastlege, ledere og ansatte. Dette arbeidet gjennomføres ifbm. LSU.
• Prosjektet skal bidra til at arbeidsmiljøloven § 1-1 etterfølges og forankres i kommunens virksomheter. Virksomhetsledere, mellomledere, verneombud og tillitsvalgte bør få en felles gjennomgang av Hovedavtalen i sin helhet, annet hvert år (etter fremforhandling av ny HA) med en ekstern foreleser.

RELEVANTE LENKER