kommunevåpen for Skånland

Skånland

Behov

Å redusere fraværet, øke kompetansen og legge til rette for en heltidskultur.

En av bakgrunnene til prosjektet er at kommunestyret vedtok en prosess i 2012 for etablering av ny turnusordning ved Skånland sykehjem, samt en større satsning på studenter og lærlinger i hele pleie- og omsorgstjenesten.

Samhandlingsreformen førte til et konkret behov for tilpasning av Skånland sykehjem, Omsorg Nord og Omsorg Sør med hensyn til tjenester, kompetanse og bemanning.

Omsorgsplanen 2011-2020 for Skånland kommune, implementering av tiltak, tjenester, kompetanse og bemanning.

IA-avtalen, implementering av mål, tiltak og organisering av prosesser og oppfølging av sykemeldte.

Mål

• Senke sykefraværet til 10% ved Skånland sykehjem
• Sikre 100 prosent sykepleierdekning, alle stillinger besatt med fast ansatt personale
• Anerkjent arbeidsplass

Tiltak

• Medarbeiderskap høst/vinter 2013;
• Bruker- og pårørendeundersøkelse 2014
• Medarbeiderunderøkelse vinter 2015
• Kurs i kommunikasjon
• Kurs i konflikthandtering
• Nye turnuser, blant annet kjøkkenturnusen ”Evenskjer tre-tre” gjennom hele prosjektet
• Utstrakt bruk av tilrettelegging for sykemeldte gjennom hele prosjektet
• Kjøp av ekstern fagkompetanse, gjentatte ganger for å avhjelpe fast ansatt personell

Resultat

• Sykefraværet økte til å begynne med, men er nå fallende. Reduksjon fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015, fra 30% fravær til 20% fravær.
• Rekruttert flere fagpersoner i løpet av prosjektet, både sykepleiere og helsefagarbeidere.
• Økt kompetanse blant ansatte, på direkte fag og på kommunikasjon og konflikthandtering.
• Etablert velfungerende HMS-gruppe på arbeidsplassen.

Forankring

Det har vært gjennomført personalmøter, spørreundersøkelser, interne kurs for ansatte, oppslag, plakater, ”kommunikasjonskort”, informasjonstavler til pårørende og infoskriv til ansatte.

RELEVANTE LENKER