kommunevåpen for Sarpsborg

Sarpsborg

Behov

Programområdene syntes relevante, organiseringen brukerorientert, og økonomisk støtte ville utløse lokal skaperkraft.

Det startet med utfordringer knyttet til rekruttering av fagarbeiderstillinger i pleie og omsorg: Betydelig rekruttering skjer ved at voksne uten relevant utdanning starter med «å ta vakter». Ofte utvikler dette seg til et langvarig arbeidsforhold, og etter hvert fast tilsetting. Men uten at arbeidstakeren i mellomtiden har fått slik utdanning som stillingen krever.

Kommunen kan ikke lenger leve med en slik markedsstyrt rekrutteringsform, men ta kontroll.

Mål

Hovedmålet var å øke antall kompetente fagarbeidere, som kan betjene fagområdet på en slik måte at kommunen oppfyller kravene til kvalitet i tjenesten.

Tiltak

- Startet med innsamling av data på noen utvalgte enheter. Deretter ble dataene sammenholdt med turnusplaner, stillingsstørrelser, sykefravær og balansen mellom faggruppene. Etter hvert som man fikk bekreftet hvordan ting henger sammen, ble arbeidet med heltid/deltid koblet sterkere på, og det ble gjennomført en egen undersøkelse om medarbeideres holdninger til heltid/deltid .
- Utprøving av nytt kursinnhold i rammen av Basiskompetanse for arbeidslivet for å kvalifisere flere medarbeidere for videre utdanningsløp, kalt «Helsespråk, data og dokumentasjon».
- Utprøving av ulike former for bedriftsintern opplæring fram til fagarbeider, som kan sette flere i stand til å ta slik utdanning.
Rydde av veien praktiske og økonomiske hindringer for voksenopplæring gjennom klarere ansvarsfordeling i organisasjonen og bedre kontakt med eksterne partnere.
- Involvere de arbeidstakerne det angår gjennom motivasjonsarbeid og utvikling av en ny rolle som kompetansetillitsvalgt.
- Etablering av ny handlingsplan for heltid.
- Legge til rette for utviklingsarbeid på turnusordninger og stillingsstørrelser med lokale forsøk i utvalgte driftsenheter.
- Forsøk med vikarpooler.
- Erfaringer fra pleiesektoren har også blitt brukt til å utarbeide ny dokumentasjon for vikarstyring i grunnskolen.

Når det gjelder metodikk, har kommunen deltatt i innovasjonsnettverket i «Sammen om en bedre kommune», for å lære mer om å ta i bruk alternative tilnærminger til kjente dilemmaer, og finne nye løsninger på gamle problemstillinger.

Resultat

Vi har erfart at utviklingsprosjekt som blir etablert på enhetsnivå har sin styrke i at de kjenner hverdagen, sammenliknet med store og sentralt initierte prosjekter, som lett blir for teoretiske. Arbeidet har enda bedre utsikter til å lykkes dersom initiativet har kommet fra enheten selv, mens styringsgruppa står for økonomisk støtte og veiledning. Men vi har også lært at lokale arbeidsgrupper, spesielt innenfor turnusutvikling, møter mange typer motstand, og det er viktig at det drøftes med dem i planleggingsfasen.
Bystyret vedtok ny «Handlingsplan heltid» våren 2015. Det konkrete arbeidet med utvikling av de 15 ulike handlingsområder er igangsatt.
De samlede resultatene på rekruttering/kompetanseområdet, med matnyttig erfaring fra lokale voksenopplæringsforsøk, er fortsatt under arbeid, og skal presenteres for bystyret i første termin 2016. For begge områder gjelder at arbeidet vil bli videreført inn i ordinær drift i 2016.

Forankring

Administrasjonsutvalget har vært oppdragsgiver, og styringsgruppa har rapportert dit. Bystyret gjør vedtak i saker som har prinsipielle- og økonomiske konsekvenser. Når det gjelder involvering av dem det angår, se punktene om kompetansetillitsvalgte og eierforhold til utviklingsarbeid.