kommunevåpen for Saltdal

Saltdal

Behov

Prosjektsøknaden ble fremmet ut fra en anstrengt kommuneøkonomi (Saltdal kommune er på ROBEK i 2015) der behov for å utvikle nye og bedre tjenester var fremtredende. Den demografiske utviklingen tilsier store utfordringer i forhold til en stadig aldrende befolkning. Rekruttering og kompetansetilgang i tråd med fremtidig tjenesteutvikling/kompetanse-turnover.

Annet: trivsel, nærvær og kvalitet på arbeidsplassene, herunder heltid/deltid.

Bakteppet for prosjektet var å forme og utvikle rekruttering og kompetanse knyttet til samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen gir nye og utvidende roller for helsepersonell, og endrer oppgavefordeling mellom faggrupper og linjenivå. Kompetanse knyttet til teamarbeid og brukermedvirkning vektlegges stadig mer og vil være sentralt i fremtidig arbeid.
Prosjektet er viktig fordi det setter fokus på trepartssamarbeid der nettopp ulike aktører i kommunens organisasjon kan samarbeide mot felles løsninger.

Mål

Kompetansekartlegging – utforme ståstedsanalyse, identifisere kompetansebehov, redusere deltidsstillinger, utarbeide strategisk kompetanseplan
Anskaffe nye verktøy og arbeidsmodeller som fremmer virksomhetsområdenes tjenestekvalitet.
Bedre faglig samhandling, kompetanseutvikling og rekruttering av fagpersonell.

Tiltak

I løpet av prosjektperioden har Saltdal kommune blant annet jobbet med strategisk kompetanseplan, kommunens organisasjonsutviklingsprosess, Barn som pårørende, Sykepleiedokumentasjon, Heltidsmodellen og Rekrutteringsmodellen (KS).
Fagdager, kursing, innhenting av ekstern kunnskap og erfaring, temamøter, helhetlig prosjektkoordinering.
Dreining mot forebyggende tiltak og velferdsteknologiske løsninger

Resultat

Strategisk kompetanseplan 2020
Fagprosedyre «Barn som pårørende»
Endring i tjenestedesign; etablering av tildelingskontor og bemanningskontor, helhetlig turnusarbeid med utprøving i heltidsmodellen
Omstillingsprosess i omsorg – nedbemanning og tjenestestruktur.

Forankring

Trepartssamarbeid. Gjennom kommunalleder og virksomhetsledere inn i styringsgruppen. Møteaktivitet og skriftlig informasjon.

RELEVANTE LENKER