kommunevåpen for Salangen

Salangen

Behov

Stor underdekning av førskolelærere, mangel på fagpersonell med relevant videreutdanning innen pleie- og omsorgssektoren og behov for økt kompetanse i flerkulturell forståelse.

Utfordringer i forbindelse med samhandlingsreformen. Kommunen hadde tatt aktive grep både i forhold til kompetanseheving og rekruttering i flere år.

Kommunens filosofi er at kompetanseheving må gjøres kontinuerlig og være tuftet på avdelingenes behov for å gi et optimalt tilbud til brukerne av de kommunale tjenestene.

Vår ambisjon er å møte og morgendagens kompetanseutfordringer gjennom å få flest mulig til å benytte seg av mulighetene til etter- og videreutdanning og formalisering av realkompetanse.

Kompetanseheving er vesentlig i arbeidet for økt jobbnærvær og reduksjon av uønsket deltid. Kommunen har kommet langt innen mange områder med tanke på etter- og videreutdanning og rekruttering for sentrale stillingsgrupper, men opplevde fortsatt utfordringer.

Mål

Gjennom tilpassede opplæringstilbud og motiverte ansatte skal kommunen oppnå rett kompetanse på rett plass til rett tid.

Tiltak

• Representanter fra styringsgruppa og prosjektgruppa har deltatt på samlinger i regi av "Sammen om en bedre kommune"
• Gjennomført temasamlinger om verdien av kompetanse. Innleid foreleser fra KS Konsulent.
• Deltatt på personalmøter i enhetene og orientert om prosjektet.
• Gjennomført kurs om flerkulturell forståelse
• Fått på plass rekrutteringsplan for førskolelærere og gjennomført konkrete tiltak for kompetanseheving på fagområdet (finansiert grunnutdanning)
• Hatt flere deltakere i prosjektet "etisk refleksjon". Målet er at metoden skal implementeres i alle kommunens enheter.
• Startet utarbeiding av strategisk kompetanseplan, med søkelys på interne læringstiltak, kompetansemobilisering og enhetenes kompetansebehov.

Resultat

• Full dekning av førskolelærere
• Over 100 deltakere har deltatt på kurs i flerkulturell forståelse. Undervisningen er tatt opp på video, som kan brukes ute i enhetene i det flerkulturelle arbeidet.
• Utvidet forståelsen av kompetansebegrepet blant ansatte, tillitsvalgte, administrasjon og politikere, med fokus på ferdigheter, kunnskap, evner og holdninger.
• Opprettet en egen gruppe ansatte med veilederkompetanse innenfor etisk refleksjon
• Kommet langt på vei i arbeidet med utarbeidelse av strategisk kompetanseplan

Forankring

Prosjektet var et felles initiativ fra administrasjonen, de tillitsvalgte og politikerne. Tillitsvalgte og politikere er involvert og deltagende i både styringsgruppa (administrasjonsutvalget) og prosjektgruppa. I tillegg har de deltatt på nettverkssamlinger og vært aktive bidragsytere i det praktiske arbeidet i prosjektet. Det har vært informasjonsmøter med tillitsvalgte, ansatte har blitt informert i personalmøter og det har vært orientert om prosjektet i politiske fora.