kommunevåpen for Rælingen

Rælingen

Behov

I en spørreundersøkelse blant alle deltidsansatte i kommunen om ufrivillig deltid, oppga 116 personer at de ønsket å øke stillingsprosenten. Med bakgrunn i dette, og en oppfatning blant administrasjonen, politikere og tillitsvalgte om at det er en fordel at så mange som mulig jobber full stilling, ønsket vi å starte arbeidet med å etablere en heltidskultur i kommunen.

Vi så et behov for å øke kompetansen til ansatte generelt da andelen ufaglærte i enkelte sektorer var høyere enn ønskelig. I tillegg har kommunen mange ansatte på dispensasjon fra utdanningskravet for stillingen, som vi vil jobbe med å redusere.

Mål

At flest mulig av kommunens ansatte har full stilling og at kommunen har tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse.

Tiltak

Gjennomført flere pilotprosjekter for å øke andel heltidsansatte i kommunen og for at så mange som mulig skal få stillingsprosenten de ønsker seg.
Det er utarbeidet en overordnet kompetansestrategi for hele kommunen.
Kommunen har, i samarbeid med en videregående skole, etablert to teorikursklasser, i helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfaget, for 44 av våre ufaglærte ansatte, slik at disse får mulighet til å ta fagbrev som praksiskandidater.

Resultat

På 1,5 år har gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen økt fra 80,07% til 82,65%.
Andel deltidsansatte er redusert i samme periode fra 48,46% til 39,58% av alle ansatte.
Overordnet kompetansestrategi er utarbeidet og skal vedtas høsten 2015. Strategien skisserer blant annet utfordringsbildet i forhold til samfunnsendringer og lokale utfordringer, samt satsingsområder for kompetanse med eksempler på tiltak. Strategien er et utgangspunkt for utarbeidelsen av årlige, enhetsvise kompetanseplaner.

Forankring

Prosjektet er godt forankret blant tillitsvalgte, verneombud og hos folkevalgte. Hovedverneombud er fast medlem av styringsgruppen, og hovedtillitsvalgte i de tre største fagforeningene er representert i prosjektgruppen og arbeidsgruppene. Referansegruppen i prosjektet er bredt sammensatt av tre hovedtillitsvalgte, tre politikere, tre enhetsledere, samt hovedverneombud. Prosjektet er videre forankret i kommunestyret.

RELEVANTE LENKER