kommunevåpen for Porsgrunn

Porsgrunn

Behov

Selv om Porsgrunn ikke er blant kommunene med høyest fravær, så vi det som svært viktig å bli enda bedre. Prosjektideen er basert på en analyse av sykefraværstallene som viste at åtte av de største virksomhetene hadde et sykefraværet på 10 prosent eller mer. Disse åtte virksomhetene har omtrent en tredjedel av det totale antall årsverk i kommunen. Her så vi muligheter til å fokusere innsatsen og få en god effekt for reduksjon av sykefraværet, både i hver enkelt av de aktuelle virksomhetene og i Porsgrunn kommune som helhet.

Prosjektet ble vedtatt igangsatt av administrasjonsutvalget. Her ble de politiske representantene til en trepartssammensatt styringsgruppe oppnevnt og det ble gitt mandat for prosjektet. Prosjektet ble startet opp i 2011 og vil løpe fram til slutten av 2013. Det er utarbeidet en hovedprosjektplan som definerer overordna målsettinger og organisering av prosjektet. Den trepartssammensatte styringsgruppa og de åtte involverte virksomhetene er godt i gang med arbeidet.

Porsgrunn avsluttet prosjektet i 2014.

Mål

Med et lavt sykefravær over tid ønsker vi å oppnå høy brukertilfredshet, tilfredse medarbeidere og godt arbeidsmiljø, samt bedre ressursutnytting. De konkrete målene er:
• 10 prosent årlig reduksjon av sykefraværet. For 2013 betyr dette et mål for det samlede sykefraværet for Porsgrunn kommune på (maks.) 7,7 prosent.
• Det skal settes mål for bruk av graderte sykemeldinger. Her kommer styringsgruppa tilbake til en konkret målsetting.
• Være blant de 10 prosent beste blant sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 13 i Kostra) mht. sykefravær. Status er at vi blant de 20 prosent beste.
• Videre er det satt konkrete mål for reduksjon av sykefraværet for hver enkelt av de åtte utvalgte virksomhetene for perioden 2012 – 2015.

Tiltak

De åtte virksomhetene har hver for seg utarbeidet sin egen plan for reduksjon av sykefraværet. Det har vært en strukturert prosess med en felles disposisjon (arbeidsbok) som foreligger i hovedprosjektplanen. Prosjektleder og aktuelle støttefunksjoner har bistått i prosessen, men virksomhetene har selv gjort jobben. Det er lagt vekt på å kartlegge og analysere nå-situasjonen før en setter mål og definerer tiltak. Planene inneholder en rekke ulike tiltak, som bl. a:
• systemtiltak som for eksempel risikovurdering og gjennomgang av HMS-system
• tiltak som går på tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte
• tiltak for godt arbeidsmiljø

Tiltakene skal støtte opp om de målene virksomhetene har satt for reduksjon av sykefraværet fram til år 2015. Styringsgruppa vil følge opp gjennomføringsfasen gjennom jevnlig resultatrapportering på sykefraværet i de åtte virksomhetene. Styringsgruppa legge også opp til å ta opp utvalgte temaer innen nærværsarbeid i sine møter. Det er ikke aktuelt for styringsgruppa å følge opp alle tiltak i alle virksomhetene i detalj.

Reportasje fra prosjeket