kommunevåpen for Øvre Eiker

Øvre Eiker

Behov

Kvalitet i SFO:
Hokksund barneskole trengte en profesjonell daglig leder, som kunne jobbe tett på personalet. Daglig leder skulle være en forlengelse av skolens ledelse inn i SFO. Det ble ansett som vesentlig at leder av SFO skulle være høyskoleutdannet og ha erfaring fra pedagogisk arbeid.

Skolens ledelse hadde jobbet systematisk for å utvikle SFO i forhold til organisering og ledelse, innhold og kvalitet og økt nærvær blant de ansatte siden 2010. Høsten 2011 fikk avdelingsleder på skolen 20 prosent av sin stilling til å ha et daglig lederansvar for SFO, men har brukt mye mer ressurser enn dette.

Innovasjon og omdømmebygging:
Dele kunnskaper og erfaringer med andre kommuner.

Mål

Kvalitetsutvikling, omdømmebygging og ressursforvaltning i SFO. Dette vil medføre mer fornøyde brukere og et bedre omdømme.

Videreutvikle kommunens samspill med innbyggere og næringsliv. Samspill skaper mer velferd, økt samfunnsengasjement og innbyggerinvolvering.

Styrke omdømmet, teste ut innovasjon som arbeidsmetode og finne nye samarbeidskanaler med innbyggere og næringsliv.

Tiltak

Møter med FAU, følgende punkter har vært drøftet:
- God profilering av aktiviteter og innhold i SFO.
- Åpen og tydelig kommunikasjon.

Implementering av kvalitetsplan. Arbeid for å få en felles forståelse for hva som skal til for å øke kvaliteten på SFO inn i personalgruppa.

Nettverksmøter med andre skolefritidsordnninger i kommunen for å utveksle erfaringer.

Samarbeid med Hokksund IL om en IFO fra høsten 2014.

Resultat

Hokksund SFO har en tydelig daglig leder. Informasjonen til foresatte og ansatte er hyppigere og mer informativ. Hverdagen på SFO er mer strukturert, med økt grad av voksenstyrt aktivitet. Gode tilbakemeldinger fra foresatte. Ansatte er mer bevisste på egne arbeidsoppgaver og stolte over egen arbeidsplass.

Personalet på SFO har deltatt på planleggingsmøter på kvelden. På disse møtene har personalet jobbet i små grupper med såkalt LØFT-metodikk og andre øvelser for team building. I plenum har personalet satt ord på hva som skal til for å heve kvaliteten på SFO, for å skape en felles forståelse og forankring.
Skapt en milepælsplan for omdømme og innovasjon.
Styrket omdømme som "Sammen med-kommune".
Iverksatt nye og videreutviklet eksisterende samarbeidsprosjekter.
Vedtatt ny Frivillighetsstrategi 2015–2022.

Forankring

Strukturert trepartsamarbeid med ei gruppe som koordinerer blant annet prosjektet “Sammen mot 2022”. Gruppa består av ordfører, rådmann, prosjektkoordinator, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet.
Prosjektrapporter refereres i kommunestyret. I tillegg er det solid forankring gjennom et bredt samarbeid med ulike innbyggergrupper.

Reportasje fra prosjektet