kommunevåpen for Østre Toten

Østre Toten

Behov

Sykefraværet for kommunalt ansatte har vært høyere i Østre Toten kommune enn landsgjennomsnittet. Nærværsarbeidet er nå forankret i kommunens styringsdokumenter, IA-handlingsplan og i arbeidsgiverstrategien.

Nærværet økte med 1 prosent i 2011, og ytterligere med 1 prosent i 2012. Likevel ser vi behovet for videre systematisk arbeid på området. Med prosjektet, I hoppes om en bære kommune, ønsker vi å bidra til at kommunale arbeidsplasser er preget av gode holdninger.

Holdningsskapende arbeid skal ses i sammenheng med implementeringen av kommunens nylig vedtatte verdisett: nytekning – kvalitet – respekt.

Prosjektets problemstillinger tar utgangspunkt i IA-handlingsplan, samt kommunens arbeidsgiverstrategi.

IA- handlingsplan: Beskriver konkrete målsetninger for nærvær, fokusområder og arbeidsmetoder for den enkelte enhet.

Mål

Resultatmål:
• Nærvær på 92 prosent.

Effektmål:
• Implementere kommunens verdier ut i hele organisasjonen.
• Ansatte skal utvikle positive holdninger i forhold til nærvær, egen helse og arbeidsevne.
• Gi ledere gode ferdigheter i verdi- og resultatbasert ledelse.

Tiltak

• Lederutviklingsprogram i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten FRISK. Utarbeidet nye prinsipper for ledere i kommunen, se vedlegg.
• Verditurné i alle avdelinger i kommunen.
• Intern omdømmebygging, søkelys på vår identitet i forhold til verdiene våre. De ulike enhetene utfordres til å lage sin egenverdiplakat.
• Økt fokus på etisk refleksjon i de ulike enhetene.
• Egen sang og musikkvideo basert på kommunens arbeidsgiverstrategi.
• Temadag for ansatte med foredrag av Jørgen Skavland ”Frisk nok for livet”.
• Revy med og for ansatte i Østre Toten kommune.
• Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte, politisk vedtatt i mai 2015.

Tiltak i IA handlingsplan:
• Tillit på Toten: Utvidet egenmeldingsperiode til 32 dager per år i fem utvalgte enheter.
• Alle gravide arbeidstakere følges opp av egen jordmor.
• Gjennomføre FRISK–samtaler som en del av det forebyggende arbeid. Gjennomføres av ledere og bedriftshelsetjenesten.
• Egen HMS-gruppe med vekt på medvirkning fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
• Ekstra oppfølging av de enhetene som overstiger verdiene vi har satt.

Resultat

• Nærværet økte gjennom 2014, til 91,5 prosent, fra 89,1 prosent i 2013.
• Per 31. juli 2015 er nærværet på 91.1 prosent.
• Bedre ledere, som setter verdibasert og resultatbasert ledelse sentralt.
• Det rapporteres om økt vektlegging av arbeidsmiljø og trivsel i de ulike enhetene.

Forankring

Arbeidsgiverstrategien kobler kommunens verdier til satsning på HMS, kompetanseutvikling og ledelse.
Prosjektet er eid av administrasjonsutvalget. Prosjektleder har flere ganger deltatt og orientert kommunestyret om prosjektet underveis i prosjektperioden. Ordfører har deltatt på ulike aktiviteter i regi av prosjektet, blant annet temadagen.

Reportasje fra prosjektet