kommunevåpen for Ørland

Ørland

Behov

Å stimulere arbeidet for gode tjenester til innbyggerne.

Ved å fokusere på kvalitet i tjenesteutøvelsen ville vi framstå som en attraktiv kommune, som skaper begeistring og tilhørighet for nåværende og framtidige innbyggere. Vi ønsket å bygge felles identitet og forståelse hos våre ansatte, samt bygge en kultur i samsvar med kommunens verdigrunnlag. En dialogpreget kommunikasjon skulle være bærebjelken i prosjektet.

I 2012 vedtok Stortingets å etablere landets eneste kampflybase i Ørland kommune. Et ytterligere fokus på omdømmearbeid ble helt nødvendig, ikke minst når kommunen skulle framstå som attraktiv for nye innbyggere.

Målsettingen for prosjektet ble derfor justert og vi ønsket å utvikle kommunens omdømmearbeid i et lederutviklingsperspektiv. I den krevende situasjonen kommunen ville være i de neste 5–10 årene, som følge av kampflybaseutbyggingen, anså vi det som essensielt å ha trygge, tydelige ledere med god kompetanse, som garantister for kommunens omdømme og for å sikre god tjenesteutøvelse i en periode med stor omstilling.

Mål

Ørland skal være en attraktiv kommune som skaper begeistring og tilhørighet for sine nåværende og framtidige innbyggere.
Etter at søkelyset ble flyttet over til lederutvikling, har de viktigste delmålene vært:
• Etablere system for lederstøtte
• Kompetanseheving i kommunikasjon og mediestrategi
• Utarbeide strategisk kompetanse og rekrutteringsplan
Parallelt med arbeidet i Sammen om en bedre kommune, har kommunen tilsatt en tilflyttingskoordinator og kommunikasjonsmedarbeider som har jobbet med eksternt omdømme. Denne kompetansen har vi brukt inn i prosjektet, spesielt i arbeidet med kommunikasjons- og mediestrategi og plan for rekruttering.

Tiltak

• Jevnlige ledersamlinger for oppfølging av handlingsplanen for Sammen om en bedre kommune 2014–2015.
• Utarbeide etiske retningslinjer og kommunikasjonsstrategi (se vedlegg).
• Utarbeide kompetanseplan for nåværende og framtidige behov for hele organisasjonen.
• Utarbeide strategisk rekrutteringsplan på bakgrunn av kompetansebehovet.
• Kompetanseheving i dialogverktøy, lederstøtte og praktisk personalarbeid.

Resultat

• Politisk vedtatt etiske retningslinjer, ekstern og intern kommunikasjonsstrategi.
• Strategisk kompetanseplan 2016–2020, politisk behandlet september 2015.
• Strategisk rekrutteringsplan med markedsføringsbehov og profilering, politisk behandling før jul 2015.
• System for kontinuerlig lederstøtte og lederutvikling av enhetsledere.
• Ørlandsbloggen og Ørlandsambassadørene har bidratt til positivt omdømme internt og eksternt.

Forankring

• Trepartssammensatt styringsgruppe (politisk, administrasjon og tillitsvalgte)
• Temadag for ansatte, folkevalgte og ledere; «Samspill og kommunikasjonskultur»
• Informasjon om programmet på kommunens hjemmesider.
• Årlig rapportering om arbeidet i politiske fagkomitèer og formannskap.
• Jevnlig rapportering om arbeidet i arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, kontaktmøte for hovedtillitsvalgte, enhetsledermøte og ledermøte rådmannsgruppen.
• Involvering av ansatte gjennom enhetslederne/tillitsvalgte i forbindelse med arbeidet med kompetanseplanen.