kommunevåpen for Oppegård

Oppegård

Behov

Den eldre befolkningen i Oppegård vil dobles i løpet av de neste 20-25 årene. Det samme gjelder behovet for antall årsverk innenfor pleie- og omsorgssektoren.

I fremtiden kan vi ikke lenger basere oss på ordninger som gjør at det må ansettes to personer for å fylle én 100%-stilling. For å være rustet for fremtiden må vi være en attraktiv arbeidsgiver med høy fagkompetanse, godt arbeidsmiljø med gode ledere og stabile fagmiljøer. Dette krever ansatte i store, fortrinnsvis fulle, stillinger.

Virksomhetene innenfor pleie- og omsorgssektoren og tjenester for funksjonshemmede har til sammen 417 årsverk. Før prosjektstart var turnus med arbeid hver fjerde helg standard i alle virksomhetene, noe som førte til stort behov for små stillinger for å fylle opp frihelgene til de fast ansatte fagfolkene. Den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen i de aktuelle virksomhetene var 53 prosent ved prosjektstart.

Mål

Å etablere en heltidskultur med nye arbeidstidsordninger der brukers behov og tjenestekvalitet er i fokus.

Innen 2017 skal gjennomsnittlig stillingsprosent i virksomhetene som deltar i prosjektet være minst 65% og minst halvparten av alle stillinger som lyses ut skal være heltidsstillinger.

Tiltak

Opprettet lokale arbeidsgrupper på det enkelte tjenestested der ansatte, tillitsvalgte og leder sammen har kommet fram til arbeidstidsordninger man ønsker å prøve ut, i første omgang i en prosjektperiode på ett år.

Resultat

Det varierer sterkt hvor langt tjenestestedene har kommet i sitt arbeid; noen steder har man holdt på i ett år, mens andre arbeidssteder knapt nok har begynt.

Likevel har man til nå oppnådd et relativt stort løft; totalt har den gjennomsnittlige stillingsprosenten økt fra 53 % ved prosjektstart til 60,7 % ved årsskiftet 2014/2015. Og tallet stiger sakte, men sikkert.

Forankring

De hovedtillitsvalgte i de mest aktuelle fagforeningene, NSF og Fagforbundet, har sittet i hovedprosjektgruppa og tatt aktivt del i arbeidet, både sentralt og lokalt. Dette har vært en forutsetning for å oppnå resultater. Hovedverneombud har også blitt invitert til samlinger og møter. Representanter for de folkevalgte i kommunen har deltatt i samlinger i regi av programmet, både lokalt og sentralt.