kommunevåpen for Oppdal

Oppdal

Behov

Helse- og omsorgstjenesten i Oppdal ønsket å tenke nytt om hvordan vi organiserer og forbedrer tjenestene med tanke på heltids- og nærværskultur, kompetanseledelse og omdømme.

Hovedvekten av utviklingsarbeidet vil dreie seg om kompetanseledelse og heltids-/nærværskultur sett i lys av de demografiske utfordringene i kommunen. For å utvikle bedre tjenester i framtida, forventes det at vi i større grad ser løsninger i et helhetsperspektiv, på tvers av områder, enheter og sektorer.

Vi ønsket å:
• organisere arbeidshverdagen med fokus på rett kompetanse på rett plass
• øke tryggheten til brukerne, ved at de har en fast, stabil og kompetent stab å forholde seg til
• skape fleksible og robuste enheter, som klarer å løse bemanningsbehovet internt
• sikre god kvalitet på tjenesten ved å systematisere internundervisning og stille tydelige krav til ansatte
• redusere forekomsten av deltidsstillinger og redusere sykefraværet.

Mål

En kompetent organisasjon, som samlet kan ta ansvar for å dekke behovene for kompetanse og tjenesteyting, blant annet ved større grad av fleksibilitet. Økt kvalitet på tjenesten ved å redusere antall deltidsstillinger.

Tiltak

• Utredet alternative arbeidstidsordninger i flere avdelinger.
• Etablert et forum der deltidsstillinger på tvers av avdelinger og enheter drøftes for mulig stillingsutvidelser før utlysning.
• Utarbeidet en bok om arbeidsplassen som læringsarena og implementert tiltakene i ordinær drift.
• Tatt i bruk en nettbasert modul for kompetansekartlegging.
• Startet arbeid med strategisk kompetanseledelsesplan.

Resultat

Det lyses ikke ut stillinger under 65 % i hjemmetjenesten og sykehjem.
Færre fagutdannede har mindre stilling enn 60 %.
Vi har laget boka «Arbeidsplassen som læringsarena». Boka kan være relevant for andre kommuner som satser på kompetanse og kan bestilles fra kommunen.
Kompetansehevende tiltak på arbeidsplassen er i gang på alle enheter.
Vi har høy grad av brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet.

Forankring

Prosjektgruppa har vært representert med både enhetsledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er gjennomført samlinger med et stort utvalg ansatte fra helse og omsorgssektoren. Det har vært arbeidsgrupper på samtlige arbeidsplasser i sektoren som har jobbet med ulike tiltak. Prosjektet har rapportert til Driftsutvalget. Driftsutvalget er kommunens kvalitetsutvalg.

Reportasje fra prosjektet