kommunevåpen for Nordre Land

Nordre Land

Behov

Kommunen satte søkelys på viktigheten av riktig kompetanse på rett plass og kompetanseutvikling. Kontinuerlig organisasjonsutvikling er viktig for at Nordre Land kan fremstå som en attraktiv og god arbeidsgiver. Kommunen ønsket med deltakelsen i Sammen om en bedre kommune å være en lærende organisasjon, som bidrar til ny og endret kompetanse, økt ressurseffektivitet og samhandling og dialog på tvers i organisasjonen.

Kompetanseløftet: Tiltak for alle ansatte som ville føre til en høyere grad av trygghet og tilknytning mellom voksne og barn i barnehagene. Forventning om at økt kompetanse og et godt tverrfaglig samarbeid vil kunne føre til gode overganger fra barnehage til skole og redusert behov for spesialoppfølging i skolen.

Strategisk kompetanseplan: Økte krav til spesialkunnskap, sårbart fagmiljø og flere eldre arbeidstakere med verdifull kompetanse, ga behov for kompetansekartlegging og en strategi for overføring av realkompetanse ved nyrekruttering.

Rekruttere og beholde: Nordre Land har som de fleste andre mellomstore kommuner utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidskraft med tilstrekkelig og riktig kompetanse.

Mål

Kompetanseløftet: Lage en felles pedagogisk plattform for å sikre likeverdig og høy kvalitet i samtlige barnehager. Styrke barnehagen som læringsarena og sikre at alle får et tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen, i tråd med nasjonale føringer.

Strategisk kompetanseplan: Levere bedre tjenester og oppnå mer effektiv ressursbruk gjennom en grundig gjennomgang av enhetens kompetansekrav og kompetansebeholdning. Arbeidet skulle avdekke kompetansegap. Strategiske kompetanseplaner er et nyttig verktøy. Prosjektet skulle derfor også utarbeide en mal for kompetanseplaner i Nordre Land kommune.

Rekruttere og beholde: Prosjektet skulle gi oss en oversikt over fremtidige kompetansebehov, og resultere i en strategi for å forbedre Nordre Land kommunes omdømme som arbeidsgiver, slik at det blir attraktivt å søke stilling hos oss. Strategien skulle også bestå av en rekke konkrete tiltak for å beholde og rekruttere flere kompetente medarbeidere.

Tiltak

Kompetanseløftet:
Prosjektet har gjort de ansatte mer bevisste på at det er de voksne som utgjør kvaliteten i barnehagene. Økt refleksjon over egen praksis og økt bevissthet om språkets betydning er andre gevinster av kompetanseløftet.

Strategisk kompetanseplan:
Prosjektet resulterte i en strategisk kompetanseplan og oppfølgingsplan for enheten. Det ble utarbeidet en mal og brukerveiledning for kompetanseplaner i Nordre Land. Teknisk drift og eiendom har blitt mer bevisst på ulike kompetansetiltak og å bruke personer på tvers i enheten for å få rett kompetanse på rett plass.

Rekruttere og beholde:
Trepartssamarbeidet ved Styringsgruppa har deltatt aktivt i prioriteringen av hvilke tiltak som skulle velges. Tiltaksplanen som ble utarbeidet er et av flere verktøy som benyttes i det kontinuerlige omdømmearbeidet. De fleste av de 25 tiltakene er gjennomført eller er under gjennomføring. Målet er at hvert tiltak skal være med på å gjøre kommunen mer attraktiv og bedre å jobbe i.

Forankring

Trepartssamarbeidet har vært grunnlaget for prosjektets styringsgruppe. I 2013 og 2014 ble det gjennomført styringsgruppemøter omtrent annenhver måned.
Deltakerne i prosjektgruppene og tillitsvalgte har jobbet for å forankre arbeidet ute i de involverte avdelingene og enhetene og på etablerte møteplasser.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE LENKER