kommunevåpen for Nord-Aurdal

Nord-Aurdal

Behov

Fastlegene i kommunen hadde tatt kontakt for et prosjekt knyttet til samhandling mellom lege, medarbeider og arbeidsgiver. Da henvendelsen sammenfalt med muligheten for å delta i et nasjonalt prosjekt innen temaområdet søkte vi om å få delta.

Bakgrunn

Vi opplevde at det var for lite samhandling mellom lege, medarbeider og arbeidsgiver. Bedre samarbeid kan medføre høyere tilstedeværelse og lavere sjukefravær.

Prosjektet er viktig for å se om bedre samhandling med lege, medarbeider og arbeidsgiver kan bidra til at tilstedeværelsen øker.

Mål

Kommunen ønsket å få flere til å benytte egenmeldinger, sammenhengende 16 dager ved behov, i stedet for å benytte sjukmelding fra lege.

Øke antall graderte fravær, korte ned på fraværsdagene og hindre fravær.

Resultater fra 2011 skulle forbedres med 20 prosent innen utløpet av 2015.

Tiltak

Utarbeidet en samhandlingsavtale med legene. De har satt opp en oversikt som viser det ukentlige tidspunktet de er tilgjengelige for et raskt møte med medarbeider og arbeidsgiver, for eventuelle avklaringer.

Opplæring av alle ledere med personalansvar i å gjennomføre «den vanskelige samtalen».

Ledere har deltatt på IA-seminar. IA-rådgiver og NAV lokalt har deltatt aktivt i hele prosjektet. Aktuelle saksbehandlere har hatt jevnlige møter med våre personalledere for å bistå i forhold til fravær i den enkelte avdeling.

Opprettet et eget prosjekt i avdelinger med høyt fravær.

Ansatt en medarbeider i fast 100 prosent stilling, som skal være en pådriver sammen med personalledere i sjukefraværsarbeid, fra forebygging til oppstart etter lenger fravær.

Resultat

Ved utgangen av 2014 var våre mål tilnærmet nådd. Imidlertid viser det seg at fraværet økte vesentlig i starten av 2015, men at det gradvis er redusert fram til sommeren.

Forankring

Varaordfører, tillitsvalgt og hovedverneombud er med i styringsgruppa. I prosjektgruppa er også en tillitsvalgt med.

RELEVANTE LENKER