kommunevåpen for Nedre Eiker

Nedre Eiker

Behov

Nedre Eiker kommune hadde det høyeste sykefraværet i Buskerud fylke. Hovedutfordringen er å få til en bedre samhandling mellom kommunen, legene og NAV.

Kommunen så blant annet at:
• Det gis funksjonsvurdering fra lege på to prosent av sykmeldingene som mottas.
• I de tilfellene hvor kommunen får tilbakemelding, tas det lite hensyn til den ansattes faktiske arbeidsoppgaver.
• Det skrives ofte ut kortvarige sykmeldinger som faller innenfor egenmeldingsordningen i IA-avtalen (ca 30 tilfeller per måned).
• Ledere er usikre på hvilken informasjon legen trenger for å gi gode funksjonsvurderinger.

Mål

• Å bedre samhandlingen mellom arbeidsgiver og legene i kommunen for å finne alternativer til sykmelding.
• Kommunens samlede sykefravær skal ikke overstige sju prosent.

Delmål:
• Utvikle et system som ivaretar en god kommunikasjon mellom lege og arbeidsgiver, med mål om at den sykemeldte og arbeidsgiver kan få utført andre arbeidsoppgaver i forhold til den ansattes fysiske/psykiske tilstand.
• Arbeidsgivers kommunikasjon og samspill med NAV, Arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten må forbedres og styrkes. Formålet er å kunne benytte kompetanse og økonomiske virkemidler til beste for alle parter når en ansatt blir sykemeldt.
• Legge til rette for at legene/sykemelderne får relevant informasjon fra arbeidsgiver ved konsultasjoner

Tiltak

• Analysere legens behov for opplysninger om arbeidsplassen, herunder ulike arbeidsoppgaver og organisering for å gjennomføre en hensiktsmessig funksjonsvurdering.
• Utvikling av tjenestebeskrivelser for den enkelte arbeidsplass foretatt av virksomhetsleder/tjenesteleder.
• Utvikle en informasjonsplattform til bruk for legene.
• Bruk av kommunens hjemmeside, og/eller skriftlig informasjon fra arbeidsgiver.
• Økt bruk av felt fem; tilbakemelding til arbeidsgiver.
• Utvikle felles retningslinjer for bruk av feltet mellom legene i Nedre Eiker kommune og kommunen som arbeidsgiver. Innholdet i tilbakemeldingen fra lege til leder skal være på bakgrunn av en vurdering som er foretatt med utgangspunkt i tjenestebeskrivelsen.
• Økt bruk av avventende sykemelding – dialog lege og leder.
• Leder øker rapportering, via skjema ”vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding”, om funksjonsvurdering av arbeidstaker i henhold til avventende sykemelding.

Reportasje fra prosjektet