kommunevåpen for Molde

Molde

Behov

Molde kommune opplevde å ha høyt sykefravær. Samtidig var behovet for rekruttering og kompetanseheving stort, særlig innen helse og omsorg.

Kommunen mener medarbeiderne er nøkkelen til innovasjon og omdømmebygging. Å legge vekt på dette vil bidra til å finne gode løsninger på utfordringene i forhold til rekruttering, sykefravær og heltid/deltid.

Sammen om en bedre kommune ble organisert som et paraplyprosjekt med flere delprosjekter. Alle delprosjektene skal ha tiltak innen innovasjon og hospitering.

Mål

Skape kultur for innovasjon, se oss selv utenfra, hospitering, høyt nærvær, god kompetansetilgang og –utvikling, samt utstrakt bruk av IKT i alle typer prosesser.

Mål for delprosjektene:
• Reduksjon i sykefraværet
• Bedre kompetanse og økt rekruttering til de kommunale jobbene
• Jobbe fram gode løsninger i forhold til heltids/deltidsutfordringen
• Øke positivt omdømme
• IKT i alle ledd

Tiltak

• Oppnå mindre fravær og økt trygghet hos gravide i arbeid ved å ta i bruk trekantsamtaler, tettere oppfølging og tilrettelegging. Utvidet bruk av Svangerskapspenger der det er riktig.
• Opplæring av Lean-navigatører og implementering gjennom forbedringsprosjekter i enhetene.
• Vedta og implementere innovasjonsstrateg og en aktiv borger-strategi.
• Sykefraværsreduksjon i hjemmetjenesten Bergmo omsorgssenter ved hjelp av lederutvikling, holdningsarbeid, innovasjon, hospitering og kompetanseheving.
• Revidere etiske retningslinjer. Trykke refleksjonshefte med de nye etiske retningslinjene til alle ansatte og til politikere. Tilhørende lederveiledning for hvordan det skal arbeides med etikk i enhetene.
• Jobbytte i Norden – hospitering/jobbutveksling på ulike felt i samarbeid med Moldes vennskapsby Vejle i Danmark. Vedta og implementere hospiteringsplan.
• Utdanning i prosessledelse i samarbeid med Kristiansund kommune.
• Bedre rekruttering i skolen ved å utarbeide gjennomgående retningslinjer for oppfølging og bruk av personalressurser. Målrettet kompetanseutvikling for tilsatt personale relatert til behov og rammer. Rekruttering i forhold til kartlagt behov.
• Vedta og implementere strategisk kompetanseplan. Særlig innen helse og omsorg.
• Etablere et system som har oversikt over uønsket deltid blant ansatte oppdatert til enhver tid.
• Implementere ikt-strategien. Vedta og implementere Nano-læring.

Reportasje fra prosjektet