kommunevåpen for Midtre Gauldal

Midtre Gauldal

Behov

Kommunen har behov for å utvikle en helhetlig strategi når det gjelder fornying og endring, skape gode prosesser der brukerne er midtpunktet. For å videreutvikle kvaliteten i tjenesteytingen skal det arbeides for å fremme en heltids- og nærværskultur.

Prosjektet er todelt: kommunen har over tid hatt et relativt høgt sykefravær og utfordringene er tydelige på flere tjenesteområder. Det å fremme en heltidskultur er først og fremst en utfordring innenfor pleie og omsorg. Mye tyder på at disse to utfordringene henger sammen; manglende heltidskultur påvirker sykefraværet negativt. Arbeidet dreier seg mye om å skape forståelse for at fornying og endring er nødvendig, altså arbeid i forhold til kulturen i organisasjonen.

Mål

Overordnet målsetting
Midtre Gauldal kommune er en robust og handlekraftig organisasjon med bærekraftige arbeidstidsordninger, et arbeidsmiljø som skaper trivsel og nærvær og som leverer tjenester med høy kvalitet.

Effekt-/resultatmål
Nærværsprosent: 95
Sykefravær: 5 %
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 80 %

Tiltak

Vedtatt i Kommunestyret:
• Ledige deltidsstillinger i pleie og omsorg slås sammen og lyses ut som hele stillinger. Det er foretatt tilsetting i fire heltidsstillinger på bakgrunn av dette.
• Avdelingsledere i pleie og omsorg skal gå i turnus, det vil si jobbe hver tredje helg. Prinsippet om hver tredje helg ligger til grunn som generell føring for turnusarbeid.

Tiltaket om avdelingsledere i helgeturnus ikke gjennomført per 2015:
• Studenter tilbys helgestilling med avtale om fast tilsetting etter endt utdannelse. Stipendordning.
• Avtale om økonomisk kompensasjon for ekstra helgevakter i pleie og omsorg. Tiltaket et gjennomført.

Andre tiltak - delvis gjennomført:
• Utprøving av langvakter
• Gjennomføring av individuelle samtaler med ansatte i pleie og omsorg for å forankre arbeidet med å skape en heltidskultur
• Arbeidsmiljøgrupper ved alle enheter og avdelinger
• HR-avdelingen besøkt alle enheter og avdelinger for oppfølging av etablering og arbeid i arbeidsmiljøgruppene
• Flere temadager for ledere og tillitsvalgte om nærværsarbeid/IA-arbeid
• Tilbud om tid til trening i arbeidstiden/velferdsmidler

Resultat

Nærvær, hele kommunen, 2011: 91,3%
Heltid, hele kommunen, gjennomsnittelig stillingsstørrelse, 2013: 69%
Heltid, pleie og omsorg, 2011: 69,9%

Forankring

Styringsgruppe bestående av varaordfører (prosjektleder fram til 01.06.15), ass. rådmann, HR-medarbeider og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

Referansegruppe bestående av flere hoved-/plasstillitsvalgte og ass. enhetsleder pleie og omsorg.

• Søknad om deltakelse i prosjektet på bakgrunn av dialog med de tillitsvalgte og politisk vedtak.

• Oppstartsamling med alle enhetsledere og tillitsvalgte

• Eget dialogmøte med tillitsvalgte om hvordan realisere arbeidet med å fremme en heltidskultur

• Eget seminar for tillitsvalgte og ledere med innlegg/erfaringsoverføring fra Trondheim kommune

• Felles samling for alle ansatte med innledning/foredrag fra Fagforbundet om heltidskultur

• Flere møter med tillitsvalgte med informasjon og dialog og fornyet trepartssamarbeid

• Enkeltmedarbeidere har deltatt på kurs/seminarer

RELEVANTE LENKER