kommunevåpen for Mandal

Mandal

Behov

Mandal kommune har hatt fokus på nærvær og sykefravær siden Nærværsprosjektet ble startet opp i november 2003. Prosjektet hadde fokus på rutiner, nærværsfaktorer og holdningsarbeid, og ble avløst av Tillitsprosjektet i juli 2007. Kommunalt ansatte fikk her tillatelse fra Arbeidsdepartementet til å likestille egenmelding og legemelding ved egen sykdom, noe som i praksis vil si at man kan benytte egenmelding 365 dager i året. Prosjektperioden varte til 30.6.2011, men etter søknad om dispensasjon for kommunens ansatte er en fortsatt likestilling av egen- og legemelding ved sykdom innvilget ut 2012.

*Mandal avsluttet prosjektet sitt i 2012

Mål

• Et økt jobbnærvær og et sykefravær på under 6 prosent i snitt på årsbasis
• Øke den reelle pensjoneringsalderen til 59 år
• 90 prosent av ansatte som er syke benytter egenmelding

Tiltak

• Frokostmøter med ledere, mellomledere og tillitsvalgte hvor vi tar opp aktuelle nyheter om nærværsarbeid, tilrettelegging og sykefravær. Gode historier om tilrettelegging som er gjennomført i enheter blir delt i plenum og er til inspirasjon for resten. Møtene starter med en enkel frokost, har en varighet på 2 til 2,5 time og gjennomføres cirka 4 ganger i året.

• For å bygge gode holdninger rundt fravær, nærvær og tillit sendes det ut diskusjonsnotater som skal diskuteres på de enkelte arbeidsplasser. Diskusjonsnotatene tar opp påstander og etiske dilemma. Leder og verneombud oppsummerer diskusjonen og melder tilbake til prosjektledelsen. Resultatene blir behandlet i prosjektgruppa og blir tatt inn i gruppeoppgavene på Dialogseminarene.

• Dialogseminar er et målrettet tiltak for å bygge gode holdninger og skape engasjement om nærværsarbeid. Seminarene arrangeres på tvers av enheter for ledere, mellomledere, verneombud og hovedtillitsvalgte. Dialogseminarene arrangeres årlig.

• Dråpen er et tilbud om samtaler med terapeuter ved familiesenteret i Mandal kommune. Dette er et lavterskeltilbud for ansatte som sliter i forhold til jobb, familie, relasjoner, rus eller lignende og som står i fare for å bli syke eller er i sykefravær. Dråpen er et tilbud som ledere med personalansvar gir til ansatte som et forebyggende tiltak eller som et sykefraværstiltak.

• Raskere tilbake. Avklaring og forbedring av arbeidsevnen via samtale, trening og veiledning av fysioterapeut i treningsstudio. Gruppetrening på arbeidsplassen i et forebyggende perspektiv har også blitt svært populært. Holdningsskapende arbeid med fokus på ansvar for egen helse.

• Friskusuker med Quiz og aktiviteter på de enkelte arbeidsplasser for å øke nærværet i januar/februar hvor sykefraværet normalt er høyest. Positive og miljøskapende tiltak.

Reportasje fra prosjektet