kommunevåpen for Løten

Løten

Behov

Deltakelse i utviklingsprogrammet ville bidra positivt til å løfte fram områder som krever en særlig innsats og hvor det er nødvendig med motivasjon, støtte og kompetanse for å få en ytterligere videreutvikling.

Tiltakene som ble fremmet i programmet er på områder hvor kommunen allerede har stor oppmerksomhet og hvor det gjøres et godt arbeid. Deltakelse ga mulighet for å styrke innsatsen ytterligere. Noen av tiltakene var en videreføring av arbeidet som ble gjennomført i Kvalitetskommuneprogrammet.

Mål

A) Redusere sykefraværet ved å videreutvikle og ta i bruk Løten-modellen i hele kommunen.
B) Redusere antall små deltidsstillinger, og at de som jobbet ufrivillig deltid skulle gis mulighet til å øke sin stillingsbrøk. Prøve ut alternativ arbeidstidsordning i forbindelse med ny bolig for funksjonshemmede.
Prøve ut hyppigere helgearbeid på institusjon.
C) Løten kommune har behov for stabil arbeidskraft med høy kompetanse. Kommunen ønsket å utarbeide en helhetlig strategi for hvordan vi skulle rekruttere på en best mulig måte.

Tiltak

Egne delprosjekter har jobbet med de ulike innsatsområdene/temaene. Eksempler på tiltak: fagseminar, individuelle samtaler/intervjuer og dialogmøter, informasjonsmøter, personalmøter, kvalitetsheving, kompetanseheving og lederopplæring, nye arbeidsplaner.

Resultat

A) Samarbeidet mellom NAV Løten, Løten kommune og fastlegene i Løten er forbedret og forpliktet gjennom en skriftlig avtale. Lederes dialog med fastlegene har blitt mye enklere, og legene er svært engasjerte for å få dette til. Det er større forståelse for hva de ulike yrkesgrupper har av oppgaver, utfordringer og muligheter etter at yrkesspesifikke oppfølgingsplaner er tatt i bruk i de fleste virksomheter.
B) Hovedmålene var:
1) Redusere bruk av deltid og tilby heltid til de som ønsker dette i avdelingen.
2) Optimalisere driften i forhold til å ivareta brukerne på en bedre måte, med færre personer å forholde seg til i hverdagen.
Disse to målene er i hovedsak nådd.
C) Løten kommune ønsker å jobbe systematisk med kompetanse- og rekrutteringsplanlegging for lettere å kunne rekruttere, utvikle, beholde og benytte rett kompetanse. Det kan jobbes enda bedre for å systematisere arbeidet med både kompetansekartlegging og bygging og planmessig rekruttering. Vi er ikke i mål med dette.

Forankring

Prosjektet har bestått i tre delprosjekter med en felles styringsgruppe bestående av trepartsrepresentasjon (politikere, tillitsvalgte og administrativ ledelse).
Informasjon til ledere og ansatte på ulike arenaer i tillegg til jevnlig rapportering til politisk nivå. Det har vært faste møter i styringsgruppen, og i tillegg rapporteringsmøter med kommunalsjef og virksomhetsleder. Tillitsvalgt har deltatt i prosjektgruppe, styringsgruppe og på alle personalmøter, samt også på sentrale prosjektsamlinger.