Lofotensamarbeidet

  • Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad

Behov

Kommunene ytterst i Lofoten sliter med å rekruttere personer med riktig kompetanse i nøkkelstillinger. Det var ønskelig at samarbeidet mellom de fire kommunene ville bidra til å styrke faglig nettverk og på den måten oppnå et større kompetansemiljø. Prosjektet var viktig for å prøve ut samarbeidsformer og få en felles base for kompetanseutvikling.

Mål

• Økt stabilitet i stillinger med nøkkelkompetanse
• Hver kommune – sin spesialisering
• Alle kommuner skal ende opp med en kompetanseplan, og plan for rullering av denne
• Forpliktende avtaler kommunene mellom om benyttelse av felles kompetanse

Tiltak

Utarbeidet en felles strategisk kompetanseplan for samarbeidskommunene.
Dannet flere faglige nettverk; tekniske tjenester, lønn, regnskap, innfordring.
Gjennomført felles kompetanseuke, flere fellessamlinger for bevissthet om prosess og målsettinger, samt dannet nettverk.
Gjennomført kompetansehevende kurs.
Studietur til Stortinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Lillehammer og Sørum kommuner.

Resultat

Gjennomtrekken av folk i nøkkelstillinger er mindre enn før vi startet prosjektet.
Ansatte er blitt tryggere på å ta kontakt med ansatte i en annen kommune, både for å gi og motta hjelp.
Arbeidsplassen som arena for læring er delvis etablert.
Avtale om utnyttelse av felles kompetanse så lenge kommunestrukturen ikke forandres.
Kompetanseplanen brukes.

Forankring

Det har vært årlige møter med hvert kommunestyre. Hvert år har ansatte og ordførere deltatt sammen på fellessamlinger. Prosjektleder har deltatt på møter ute i enkelte tjenesteenheter og på medlemsmøter til fagforeninger. De tre interkommunale arbeidsgruppene har hatt medlemmer bestående av mellomledere og ansatte, og i én av arbeidsgruppene var tillitsvalgte i flertall.

Reportasje fra prosjektet