Listerregionen

  • Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal

Behov

Listerregionen består av de seks vestligste kommunene i Vest Agder med til sammen rundt 36.000 innbyggere.

Lister har vært med i innovasjonsnettverket med prosjektet Lenger i eget liv hvor temaet har vært velferdsteknologi.

Regionen har et aktivt regionsråd og samarbeider på en rekke områder. Det regionale samarbeidsutvalget mellom kommunene i Lister og Sørlandets sykehus HF har utarbeidet en strategisk plan, med velferdsteknologi som ett av de viktigste satsingsområdene.

Det er helt nødvendig å benytte velferdsteknologi for å kunne tilby innbyggere gode og tilpassede tjenester i årene fremover. Innføringen av velferdsteknologi og innovative tjenester genererer en rekke organisatoriske spørsmål og her så Lister et potensiale til å utvikle kompetanse og etablere et fagmiljø. Dette var bakgrunnen for deltakelsen i Sammen om en bedre kommune-programmet.

Mål

Lister-kommunene ønsket å ta i bruk velferdsteknologi for å oppnå følgende:
- Innbyggere skal ha mulighet til å leve et selvstendig og trygt liv i eget hjem.
- Økt trygghet for brukere og pårørende gjennom samarbeid om å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i private hjem
- Mer samfunnsøkonomisk bruk av ressurser i helse og omsorgstjenestene
- Redusere unødvendig tid og ressursbruk i forbindelse med reiser til og fra behandling, både for hjelpeapparatet og den enkelte
- Samarbeide om å skape innovative kompetansefremmende fagmiljø, hvor fremtidens helse og omsorgstjeneste utvikles

Tiltak

- Etablert et regionalt fagutvalg med representanter fra alle kommunene, tillitsvalgte og brukerrepresentant
- Etablert arbeidsgrupper i alle kommuner med representasjon fra ulike enheter, ledere, tillitsvalgte og politikere.
- Etablert faggrupper som jobber med fellers rutiner og skjemaer innen fagsystem og saksbehandling.
- Gjennomført forprosjekt i alle kommuner for å avdekke utfordringer og hva kommunene ønsket å jobbe mot
- Benyttet sosiale medier, kommunenes nettsider og lister.no for spredning av informasjon
- Visninger i demoboliger for å vise velferdsteknologiske løsninger
- Gjennomført spørreundersøkelse om holdninger til innbyggere
- Utarbeidet brosjyrer og film med Robert Stoltenberg
- Laget e- læringskurs til ansatte og politikere på KS læring
- Gjennomført kurs, samlinger, erfaringskonferanser, temadager, frokostmøter, informasjonsmøter
- Innføring av «trygghetspakker» ut i fra individuelle behov
- Søkt eksterne prosjektmidler til flere prosjekter som kan bidra til å dekke målene

Resultat

- Etablert en struktur og organisering for samarbeidet om velferdsteknologi på tvers i regionen
- Tilskudd til nye prosjekter: Nordisk samarbeidsprosjekt «Connect», telemedisinprosjekt, «United4Health», Nasjonalt Velferdsteknologiprogram «Samveis», M4ALMO-fremtidens alarmmottak og EU prosjekt «ALTAS- (Objectives of the Assistive Living Technology And Skills).
- Kompetanseheving for ansatte innen muligheter og bruk av velferdsteknologi
- Velferdsteknologi vurderes som et tiltak i kartleggingen ved tildeling av tjenester.
- Implementert rundt 150 trygghetspakker per august 2015.