kommunevåpen for Lillesand

Lillesand

Behov

I 2009 ble det gjennomført en forstudie i form av en kartlegging av uønsket deltid. I etterkant ble det bestemt at problematikken rundt deltidsstillinger i kommunen skulle ses nærmere på. Sommeren 2010 startet ble det startet et eget prosjekt, ”Fra deltid mot heltid”. Kommunen ser at det er svært få fulle og mange reduserte stillinger. Dette er en stor utfordring i forhold til rekruttering av kvalifisert arbeidskraft og kontinuitet overfor brukeren. Prosjektet ble avsluttet i 2014.

Mål

• Økt stillingsprosent for de som ønsker det innen helse & omsorg:
• Alle vakter skal være på minimum 7,5 timer
• Alle små stillingsbrøker opp til 50 %
• Resterende stillinger opp til ca 100 %
• Oppnå et godt arbeidsmiljø
• Å fremstå som en attraktiv arbeidsplass og beholde og rekruttere ansatte.

Delmål:
• Utveksle erfaringer med andre kommuner for å finne egnede systemer/turnus for bemanningsproblematikk.
• Utarbeide system/turnus som passer for Lillesand kommune

Tiltak

• Tre pilotprosjekter hvor 3+3 turnus, pusleturnus og brukerrettet turnus prøves ut.
• Finne metoder og teknikker for å utarbeide stillingsprosenter og arbeidstidsordninger.
• Gjøre flest mulig av deltidsstillingene større enn de er i dag.
• Redusere antall på deltidsansatte med inntil 50% i prosjektperioden.

RELEVANTE LENKER