kommunevåpen for Lenvik

Lenvik

Behov

Lenvik kommune ønsker å lære av andre kommuners suksesshistorier om styrking av nærvær og omdømme. Vi vil videreføre og styrke forankringen av dette arbeidet blant medarbeidere, ledere, folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon for å øke eget nærvær.

Til tross for utviklingen av gode rutiner og tiltak for å forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte hadde kommunen en negativ utvikling i fraværet. Lenvik kommune ønsker å levere stabile og gode tjenester til sine innbyggere og være en attraktiv arbeidsplass med et arbeidsmiljø som er helsefremmende og preges av høyt nærvær.

Mål

- Etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor.
- Mål nærvær: 92 %
- Styrke kommunens omdømme gjennom å utvikle og synliggjøre kommunenes arbeid og lokale prosjekter.
- Mål medarbeidertilfredshet: 4,7 i 2016 (opp fra 4,4 i 2012).

Tiltak

- Nærværsprosjekt – belønning av nærvær i virksomhetene.
- Medarbeiderundersøkelser og handlingsplaner i den enkelte virksomhet/enhet og nærvær som tema på alle ledermøter, i administrasjonsutvalget og i partssammensatt utvalg.
- Internopplæring/kurs innenfor blant annet IA-arbeid og personalforvaltning og introduksjonsdag og opplæring for nytilsatte og system for oppfølging av nytilsatte.
- Lokal idebank for tilrettelegging, tilgjengelig for medarbeidere og leger.
- Eget delprosjekt i forhold til å redusere sykefravær blant gravide arbeidstakere.

Resultat

Kommunen hadde et nærvær på 93 % i tredje kvartal i 2015.
Andre kvartal 2013 var nærværet på 90,7 %. Siden 2013 har Lenvik hatt en markant nedgang i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet har vært stabilt. Korttidssykemeldinger har derimot falt, mens bruken av egenmeldinger har økt, noe vi er tilfreds med og i tråd med mulighetene i IA-avtalen.
Virksomhetene som gjennom prosjektet har deltatt i særskilt kartlegging med tiltak kan vise til gode resultater og utvikling. Kommunen kan vise til økt nærvær og medarbeidertilfredshet hvert år siden 2012, noe som styrker vårt omdømme.

Forankring

- Synliggjøring og feiring av gode resultater på nærvær.
- Regelmessige møter i prosjektgruppe.
- Nærvær som tema på ledermøter, administrasjonsutvalget, partssammensatt utvalg, formannskapsmøter og kommunestyremøter.
- Prosjektleder har vært på besøk ute i virksomhetene for å informere, dele og innhente gode erfaringer i nærværsarbeid, samt bistå i prosessarbeid.