kommunevåpen for Kvæfjord

Kvæfjord

Behov

Vi har jobbet med arbeidstidsordninger og utvikling av arbeidsplassen og kaller prosjektet vårt “Sammen for en bedre arbeidsplass”.

Samhandlingsreformen har gitt sykehjemmene nye utfordringer. Pasientene som kommer på sykehjem nå har større pleiebehov og mer omfattende diagnoser. Mange kommer også i livets siste fase. Vi ønsket å se på hvordan vi kunne jobbe smartere ved å bedre på daglige rutiner, lage opplæringsprogram for nytilsatte samt kvalitetssikre arbeidet på en god måte.

Dette er også i tråd med de stadige økende kravene som settes til dokumentasjon av praksis, avviksrapportering samt lovendringer om bruk av tvang.

Videre ønsket vi å se på muligheten til å redusere antall helgestillinger ved å benytte ulike arbeidstidsordninger. Prosjektet er viktig da vi stadig får ytre krav om økt kompetanse, effektivitet, et stort behov for stabilitet og kvalitet.

Mål

Hovedmålet var å skape en arbeidsplass som gir ansatte mulighet til å yte tjenester med høy kvalitet, i et godt og støttende arbeidsmiljø.

For å nå dette målet hadde vi to delmål:

Engasjere og involvere ansatte som deltar aktivt i arbeidet med å utvikle arbeidsplassen.
Dette handler om å kvalitetssikre og effektivisere arbeidet og ha ansatte som ønsker endring. Vi har hatt pårørende møter, laget aktivitetsplan for sykehjemmet som stadig er under utvikling og opplæringsplan/oppfølgingsplan av nyansatte og nye pasienter.
“Mitt Liv”, pasientens livshistorie er en del av vårt daglige arbeid. Fra juni 2015 omstrukturerte vi og delte sykehjemmet i to avdelinger for å ytterligere kvalitetssikre pleien. Arbeidslister, systematisert årskontroller av pasienter og pasientmøter. Satt fokus på bedre arbeidsmiljø med en egen trivselsgruppe som tar initiativ til sosiale sammenkomster for personalet. Utarbeidelse av smittevernrutiner, fordelt ansvarsoppgaver som for eksempel vask av rullestoler og bestilling av varer. Kompetanseheving er satt på dagsorden for 2015; det arrangeres smittevernkurs og prosjekt stimuli startes med fokus på personrettet demensomsorg.

Med unntak av egne rekrutteringsstillinger skal Kvæfjordheimen ikke ha stilinger under 50%.
For og nå målet har vi innhentet informasjon om ulike turnusordninger som de ansatte har fått vurdere. Noen ønsket å prøve langvaktsordningen med 13 timers vakter i helg og helgejobb hver 4. helg. Dette ble avsluttet i 2014 da vi ikke lengre fikk godkjent en slik turnus. I ettertid ser vi at den turnusen er sårbar i forhold til sykefravær og arbeidet vårt er for belastende for å kunne opprettholde en slik turnus.

Videre så vi på helgestillingene. Vi var nødt til å ha noen rene helge-/rekrutteringsstillinger til studenter og elever. Fokuserer på å gi helgestillingene økte stillinger/engasjement så fort som mulig.

Forankring

Prosjektet ble forankret i Kommunestyret med et kommunalt vedtak. Etablert styringsgruppe med ordfører, helse -og omsorgssjefens stedfortreder, leder i Fagforbundet og prosjektleder. Internt ble dette forankret i to arbeidsgrupper og en åpen dialog med alle. I desember 2013 hadde vi en kompetansedag hvor vi presenterte arbeidet i prosjektet. Vi ser nå at nye rutiner glir rett inn i vår hverdag og vi er blitt opptatt av å utvikle oss videre.

RELEVANTE LENKER