kommunevåpen for Kongsberg

Kongsberg

Behov

I forhold til nærvær har Kongsberg kommune jobbet målrettet over tid, og kommunen hadde en god nærværsutvikling i 2010. Likevel opplevde kommunen at fraværstallene økte, særlig blant langtidssykmeldte. På landsbasis ønsker ca en fjerdedel av alle deltidsarbeidende heltid. Ut fra denne statistikken, og med bakgrunn i Kongsberg kommunes arbeidsgiverstrategi, ønsket kommunen å sette inn tiltak for å få redusert omfanget av uønsket deltid.

Mål

Kartlegge og identifisere mulige tiltak som kan øke nærværet i Kongsberg kommune. Målet er 94 prosent nærvær i 2012 og 94,4 prosent nærvær i 2013. Status pr. 31.12.2011 var 91,2 prosent.

Tiltak

• Analyse av eget sykefravær
• Kartlegge uønsket deltid ved bruk av webbasert spørreskjema
• Skape forståelse, forankring og forpliktelse blant de ansatte, leder og tillitsvalgte til å bidra aktivt i forprosjektet
• Kartlegge tilgjengelig informasjon innen området nærvær
• Koordinere prosjektets arbeid med allerede iverksatte tiltak/planer i kommunen som omhandler nærvær
• Innhente erfaringer fra andre kommuner og kommuner i KS-nettverket som har jobbet mye med tiltak for økt nærvær
• Vurdere å etablere en Idédugnad med forslag til tiltak og virkemidler for økt nærvær fra ansatte
• Videreutvikle samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Buskerud
• Identifisere hvilke tiltak som det vil være aktuelt/hensiktsmessig å iverksette, som:
- bonusordninger eller andre former for belønning for nærvær
- økt samarbeid mellom legene, Nav Kongsberg, Nav Arbeidslivssenter og kommunen
- kompetansehevingstiltak
- vurdere anbefalte tiltak bl.a. fra kvalitetskommuneprogrammet

RELEVANTE LENKER