kommunevåpen for Karmøy

Karmøy

Behov

Karmøy ønsket å arbeide systematisk med omdømmebygging. Vi ville ta for oss interne forhold som kunne bidra til et enda bedre omdømme ut fra tanken om «at omdømme bygges innenfra». Ut fra gjennomførte omdømmeundersøkelser ble ledelse og kvalitet på tjenester valgt som forbedringsområder.
Karmøy kommune ønsket å bedre omdømmet gjennom en målrettet og helhetlig satsing på ledelse og kvalitet.

Mål

I henhold til gjeldende prosjektplan ville vi oppnå følgende:
• bedre omdømmet
• utvikle god kvalitet på tjenestene
• utvikle tydelige ledere – herunder forbedre intern kommunikasjonen og skape en delekultur
• utvikle tilfredse medarbeidere og attraktive arbeidsplasser

Tiltak

Det er gjennomført samlinger for alle lederne i kommunene og for lederne i rådmannens og etats-/ stabssjefenes ledergrupper. De mest sentrale temaene har vært:
• Lederplakat – hva er god ledelse?
• Historiefortelling/kjernefortellinger
• Modeller for omdømmebygging
• Kommunikasjon og mediehåndtering
• Kvalitet – fokus på brukeropplevd kvalitet
• Internkontroll – utarbeidelse og implementering av dokumentasjon og digital løsning
• Strategisk kompetanseledelse/kompetanseorientert ledelse
• Balansert målstyring

Resultat

Vi har hevet lederkompetansen hos lederne i kommunen og utviklet en mer helhetlig tenkning og felles praksis for ledelse i kommunen. På sikt håper vi at dette kan bidra til et enda bedre omdømme.

Forankring

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som er identisk med rådmannens ledergruppe. Videre er det etablert en arbeidsgruppe med representant fra etatene og hovedtillitsvalgte. Det rapporteres til Hovedutvalg administrasjon.