Innherred samkommune

  • Levanger, Verdal

Behov

Vi ville gjøre noe med vårt omdømme, spesielt innad i organisasjonene våre. Vi ville se på hvordan vi rekrutterte. Vi hadde sett på utfordringen med mange deltidsansatte i flere år og ville gjøre noe med dette. Vi har også sett på hvordan vi kan øke nærværet i våre bedrifter.

Det er viktig at vi kontinuerlig jobber med å ha ett godt omdømme overfor våre innbyggere. At vi framstår som attraktive kommuner gir blant annet økt bolyst.

Mål

- Å øke søkermassen på nye stillinger
- Å øke nærværet blant de ansatte
- Ha færre deltidsstillinger.

Tiltak

Laget filmer som blir lagt inn i våre annonser.
Oppdaterte annonsemaler til dagens standard.
Bruker Twitter, Facebook og Finn.no, slik at vi når ut lengst mulig, ikke minst til de unge.
Jobbet med nærvær; arbeidet med frisklivsfaktorer og tatt for oss enkelte avdelinger, noen med høyt sykefravær og noen med lite. Vi har hatt samlinger over tid, der vi har tatt opp tema som etikk, holdninger og arbeidsglede.
Skapt prosjektet, Fra vikar til fast, med faste stillinger for vikarer. Det har vært et veldig vellykket prosjekt, gjennomført innenfor helse i Verdal kommune.

Resultat

• Vanskelig å måle om søknadsmasse har gått opp.
• På nærvær så har det vært varierende resultat
• Fra vikar til fast har 15 faste stillinger på et bo-senter, som fungerer veldig bra.

Forankring

Fast rapportering i arbeidsmiljøutvalget.
Faste møter i styringsgruppe
Orientering i formannskapet i Verdal kommune
• Møter på arbeidsplassene, der ansatte selv har deltatt i prosjektene.
• Høsten 2015 skal vi ha oppsøkende virksomhet på arbeidsplasser, der vi vil fortelle om resultater og prosjektene.
• Vi har deltatt på jobbmesser, sammen med ansatte og deltatt på Trøndelagsdagene hvor vi møtte høgskoler og universitet.

Reportasje fra prosjektet