kommunevåpen for Ibestad

Ibestad

Behov

Ibestad kommune har utfordringer med å rekruttere fagkompetanse innen yrkesgruppene sykepleiere, førskolelærer og ingeniører. I tillegg har kommunen utfordringer med å rekruttere faglært kompetanse innen pleie- og omsorg og barnehage. KOSTRA-rapporteringene viser at kommunen har lavere kompetanse i flere enheter enn landsgjennomsnittet. Det er også grunn til å anta at kommunens alderssammensetting fremover vil gi utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere, bl.a. til omsorgsyrket. Generelt sett vil det i flere yrker bli stilt større krav til kompetanse enn i dag.

Mål

Å heve kompetansen og øke rekrutteringen til kommunen.
Dette prosjektet har vært, og er svært viktig, for å synliggjøre og bevisstgjøre hver enkelt ansatt i organisasjonen på sin rolle, og hvordan vi sammen kan gjøre Ibestad kommune til en god og attraktiv arbeidsplass.

Tiltak

For å ha fokus på kompetanseheving og hvordan vi skal nå målene våre, ble det utarbeidet en strategisk kompetanseplan. Videre ønsket vi å se om det var mulig å rekruttere sykepleiere i hjemmesykepleien ved å prøve ut turnus med lange vakter.
Videre er vi fult i gang med å øke kompetansene hos ledergruppen, og hver enkelt ansatt i organisasjonen, med medarbeiderskap. Innen desember 2015 vil alle ansatte i kommunen ha vært gjennom det samme programmet.

Resultat

Det er for tidlig å si noe om resultatet av prosjektet, men akkurat nå har kommunen besatt alle sykepleier/vernepleier og ingeniør stillinger i kommunen. Vi mangler fortsatt en barnehagelærer. Om dette er et resultat av prosjektet, eller om det er tilfeldig vet vi ikke enda.

Forankring

Prosjektgruppen vår har bestått av personalsjef, representant i fra politikerne og representant i fra organisasjonene. Vi har vært ute på alle arbeidsplasser i kommunen og representert prosjektet.
Dette samarbeidet har fungert svært godt. Prosjektet er godt forankret både politisk og i administrasjonen. I ettertid ser vi at prosjektet ikke har vært så godt forankret hos de ansatte.

RELEVANTE LENKER