kommunevåpen for Hobøl

Hobøl

Behov

Hobøl har vært Robek-kommune siden 2003. Tidligere oppsparte midler er brukt til å dekke underskudd. Det har blitt gjennomført effektivisering/nedbemanning, organisasjonsendringer og budsjettreduksjoner. Regnskapsunderskuddet må nedbetales samtidig som kommunen skal takle større pensjonskostnader og innføringen av Samhandlingsreformen. Det vil bli krevende å få på plass en gjennomarbeidet, omforent og gjennomførbar økonomiplan i balanse og med en buffer for uforutsette utgifter. Deltagelse i ”Sammen om en bedre kommune” vil kunne styrke trepartssamarbeidets (politikere, de ansattes organisasjoner og administrasjon) muligheter til å mobilisere de ressursene som må til for å forsere den tunge ”innsparingsbakken”, for å nå målet om en bedre kommune med bærekraftig økonomi.

Mål

• Bærekraftig kommuneøkonomi (årlig positivt netto driftsresultat og etablert disposisjonsfond).
• Økt verdiskaping og tjenestekvalitet (økt verdiskapning i form av målt opplevd tjenestekvalitet)

Tiltak

• Kompetansemobilisering (øke medarbeideres opplevde bruk av sin kompetanse i organisasjonen).
• Strategisk kompetanseplan – 1.versjon utarbeides.
• Invitasjon til idèdugnad som gir innsparingseffekt eller økte inntekter hvor noe av gevinsten benyttes til videre kompetanseutviklingstiltak.
• Internt prosessveilederkorps etableres for å bistå i flere interne utviklingsprosesser i enkelte virksomheter og i hele organisasjonen.
• Kompetanse-web katalog (”intern Facebook”) opprettes hvor medarbeidere formidler hvilken kompetanse de kan/har lyst til å bidra med i tillegg til deres aktuelle jobbrelaterte kompetanse pr. dato (kompetansemobiliseringsverktøy)
• Løsningsfokusert mestringskultur etableres framfor problemorientert utilstrekkelighetskultur ved å benytte AI (Appreciative Inquiry – anerkjennende / utforskende intervju) og LØFT-metoder for å samle og dele suksesshistorier i virksomhetene og på kommunens nettsider fra alle 320 ansatte i Hobøl kommune og som grunnlag for refleksjonsprosesser underveis i prosjektet (omdømmebyggende).
• Nærværs-fokuserende tiltak, bl.a. kompetansemobilisering og oppmerksomt nærværs-trening
• Fokus på trepartssamarbeidets grad av tillitskapende strategier ved å gjennomføre dialogprosesser og målinger over tre år
• Delta i KS-nettverk for ROBEK-kommuner for å øke kompetanse og praksis i retning: ”å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet”, dvs. å revitalisere kommunens resultat- og kvalitetsstyringssystem i praksis.
* De fleste av tiltakene er basert på evidensbasert kunnskap. Effekten av tiltakene vil årlig måles med vitenskapelige kartleggingsmetoder og resultatene jevnlig drøftes på alle trepartssamarbeidets etablerte arenaer og i dialogmøter med brukerne.

Reportasje fra prosjektet