kommunevåpen for Hamar

Hamar

Behov

En undersøkelse fra 2012 viste at gjennomsnittelig stillingsstørrelse i kommunen var på 46 prosent, som er under landsgjennomsnitt, og at 77 prosent i pleie og omsorg jobbet deltid.

Fremtidens helse- og omsorgstjenester skal yte flere og mer krevende tjenester. Helse- og omsorgsavdelingen vil i årene framover oppleve et stort behov for arbeidskraft. For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor vil et av de sentrale tiltakene være å utnytte arbeidskraftreserven i egen organisasjon.

Bakgrunn

HR-avdelingen søkte om å jobbe innovativt med uønsket deltid, for å løse deltidsfloka.
Arbeidstidsundersøkelsen viser at det er et stort arbeidskraftpotensial i kommunen. Det er vilje til å jobbe i større stillinger, hvis det ikke innebærer mer arbeid på kvelden og i helgene.

Mål

Redusere bruken av deltidsstillinger og endre deltidskulturen.

Tiltak

Ulike innovasjonsmetoder har blitt brukt for å arbeide med tre hovedtema innen heltid/deltid. Temaene var også sentrale i en workshop for ledere og ansatte i pleie- og omsorg, distrikt Vang.
• Ulike turnusordninger
• Ulike arbeidssteder
• Kultur og holdninger
Vi prøvde ut langturnus over 26 uker med økt grunnbemanning/virkelighetsbemanning og en hinkehelg. Prosjektet har i tillegg vurdert de økonomiske konsekvensene av tiltakene.

Resultat

Piloten ble gjennomført i 26 uker, med ”virkelighetsbemanning” planlagt i turnus. Vi testet om vi kunne øke bemanningen for å unngå innleie under fraværet.
Det viste seg ikke å være bærekraftig økonomisk. Det var vanskelig å treffe på alle vakter med innleie, på de vaktene behovet faktisk oppsto. De ansatte og lederne på de ulike avdelingene hadde ulik opplevelse av nytte, måloppnåelse og økonomisk resultat, avhengig av hvilken struktur som ble valgt. Piloten var planlagt stoppet etter 26 uker og ble grundig evaluert i egen rapport.

Kommunen setter i gang forsøk med vikarpool fra 1. januar 2016, med samme mandat som for dette prosjektet.

Forankring

De folkevalgte, ved ordfører, satt i styringsgruppen. Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte har også vært med i styringsgruppe og prosjektgruppe, samt på workshops. Vi hadde to workshops og en spørreundersøkelse i etterkant, hvor vi spurte hva de ansatte mente om prosjektet og hvilke løsninger de kunne tenke seg.

RELEVANTE LENKER