kommunevåpen for Gloppen

Gloppen

Behov

Kommunen har siden 2009 vært gjennom omfattende endringer for å få kontroll på økonomien. For noen år tilbake måtte politikerne, ledere, tillitsvalgte og ansatte brette opp ermene i en dugnad for å få kommuneøkonomien på fote igjen. I løpet av prosessen avdekket kommunen at det er behov for et omfattende opplærings- og utviklingsarbeid, kompetanseutvikling både hos medarbeidere og ledere, samt modernisering av organisasjonen både teknologisk og når det gjelder styring og ledelse. Gloppen er nå opptatt av å jobbe systematisk for å sikre en stabil og sunn økonomisk drift. Tanken er at dette er det beste utgangspunktet for å være en god arbeidsgiver og en forutsigbar tjenesteleverandør. Gloppen avsluttet prosjektet i 2014.

Mål

Å mestre oppturen gjennom:
• Å omsette kommunens erfaringer fra et krevende omstillingsarbeid til felles læring.
• Å utvikle en intern kultur for kontinuerlig omstillings- og utviklingsarbeid.

Tiltak

• Dokumentere og formidle arbeidsmetoder
• Skape grunnlag for kompetanse på tvers av sektorene
• Implementere resultatet av utviklingsarbeidet i driften
• Utvikle lederne og medarbeidernes evne til å vurdere når prosjektarbeid kan være nyttig for å løse driftsoppgaver
• Etablere et miljø for kompetanse, endrings- og utviklingsarbeid som gjør kommunen rustet til å nå målene som er satt for organisasjonen og tjenestene.
• Etablere kompetanse for utviklingsarbeid, og med det kontinuerlig identifisere utviklingsområde, komme med tiltak og implementere
• Etablere en felles metode for utviklingsarbeid, gjøre denne kjent i organisasjonen og få lederne i enhetene kompetanse til å benytte metoden
• Etablere kvalitetskriteria for de kommunale tjenestene
• Implementere system for balansert målstyring
• Legge til rette for at innbyggerne kan være med og utvikle kommunen. Innbyggerne skal kunne gi innspill både muntlig og skriftlig.

Resultat

En viktig erfaring fra prosjektet er at en god kompetanse- og rekrutteringsplan med klar ansvarsfordeling skaper resultater. Se vedlagt sluttrapport for mer detaljert beskrivelse av resultatene.

Forankring

Styringsgruppe med tre representanter fra folkevalgte, administrative ledere og medarbeidere/tillitsvalgte.
Styringsgruppa har hatt faste møter i prosjektperioden.