kommunevåpen for Fredrikstad

Fredrikstad

Behov

I Fredrikstad kommunes handlingsplan 2012 var det et mål å redusere uønsket deltid. Det var bred enighet blant politikere, fagorganisasjoner og administrativ ledelse om at dette skulle være et satsningsområde. Fredrikstad kommune søkte i 2011 om opptak i "Saman om ein betre kommune", under temaet heltid/deltid.

Gjennom prosjektet, arbeidsorganisering, skulle ulike tiltak vurderes og utprøves. Prosjektet ville ha nettverksarbeidet og tilknyttingen til Sammen om-programmet som en del av sitt virkeområde, i tillegg til å samarbeide tett med kommunens personalavdeling for å nå kommunens mål.

Fredrikstad kommune er en stor organisasjon med mange ansatte. Seksjon for helse og velferd har alene knyttet til seg nesten 4000 arbeidstakere. Svært mange av disse jobber i turnusordninger, og en høy prosentandel av turnusarbeiderne innehar deltidsstillinger. Gjennomsnittlig stillingsprosent i seksjonen før prosjektets oppstart var 66,6 %.

Det store antallet deltidsstillinger fører med seg utfordringer på flere områder:
• Brukere av seksjonens tjenester må forholde seg til mange tjenesteytere.
• Mange arbeidstakere har en liten fast stillingsbrøk, som medfører en uforutsigbar lønns- og arbeidstidssituasjon og mangelfull pensjonsopptjening.
• Arbeidsgiver har store økonomiske utfordringer, rekrutteringsutfordringer overfor enkelte yrkesgrupper og utfordringer i at mange ledere har oppfølgingsansvar for svært mange enkelt ansatte, på grunn av små stillingsbrøker.

Seksjonen har høyt sykefravær og store variable lønnskostnader forbundet med dette. Som en følge av dagens arbeidsorganisering og det høye fraværet er det et betydelig behov for vikarer. Mange av vikarene har opparbeidet seg rettigheter til fast ansettelse. Kommunen ønsker å sikre at disse arbeidstakerne benyttes på en hensiktsmessig måte. Seksjonens mange ansatte har mye kompetanse, og kommunen ønsker å legge til rette for at denne kompetansen blir benyttet hensiktsmessig.

Befolkningsutviklingen vil føre til utfordringer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft til å dekke et stadig økende behov i omsorgssektoren. Kommunen har derfor et stort behov for å ta i bruk de ubenyttede ressursene som finnes i organisasjonen.

Mål

At Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune, gjennom en forbedret arbeidsorganisering, skulle få et solid utgangspunkt for å yte kvalitativt gode tjenester, være en attraktiv arbeidsgiver og ha effektive driftsmodeller i årene som kommer.

Tiltak

Prosjekt Arbeidsorganisering skulle spre informasjon, kartlegge og prøve ut konkrete modeller for arbeidstids- og vikarordninger, deretter evaluere og komme med anbefaling til politisk og administrativ ledelse. De to hovedanbefalingene som kom fra prosjektet var:
1. Fordeling av arbeid i helgene. Alle turnusarbeidere i Seksjon for helse og velferd må arbeide minimum 25 timer helg per måned.
2. Virkelighetsbemanning. Kommunen må ha fast ansatt personell som arbeider på tvers av avdelings- og virksomhetsgrenser for å dekke seksjonens behov for variabel arbeidskraft.

Resultat

Administrasjonen la fram et konkret forslag om ny norm for helgearbeid i sak til politisk behandling i 2014. Forslaget ble ikke vedtatt.

Som en konkret oppfølging av anbefaling nummer to, ble tre ressursenheter etablert. Virksomhetenes variable personalbehov måtte løses på annen måte enn ved innleie av vikarer. Ressursenhetene skal sikre at:
- ansatte på jobb i seksjonens etater skal i all hovedsak være fast ansatte,
- behovet for vikarer skal minimeres,
- behov for innplasseringer i stillinger grunnet opparbeidede rettigheter (1 år/4 år) skal minimeres,
- etatene sikres en målrettet og rett kompetansesammensetning i forhold til etatens behov,
- ansatte i etaten sikres ryddige arbeidsforhold, med ett ansettelsesforhold i kommunen (en ID) og i så stor stillingsprosent som mulig.

Forankring

Fredrikstad kommune vil fortsatt ha stort fokus på heltid som en rettighet og standard, og vil jobbe videre med tiltak som skal bidra til å fremme heltidskultur.