kommunevåpen for Fræna

Fræna

Behov

Heltidskultur
Bare 30 prosent av de kvinnelige ansatte har full stilling. En kartlegging av omfanget av uønsket deltid innenfor PROF-området, som omfatter ca 310 medarbeidere i Fræna, viser at 42 prosent av disse ønsker større stilling enn de har i dag.

Kompetanse og rekruttering
Behov for en mer planmessig og langsiktig rekruttering. Store og økende utfordringer når det gjelder rekruttering av sentrale faggrupper. Må komme mer i forkant av denne utviklinga for at dette ikke skal få negative konsekvenser for tjenestetilbudet.

Sykefravær
Kommunen har et nedre mål for nærvær på 92,5 prosent. Dette har vi ikke klart å nå siden 2008. I 2012 var nærværet på 91,2 prosent og i 2013 på 92 prosent.

Mål

• Nyttiggjøre den kompetansen og arbeidskraften vi faktisk har tilgang til bedre enn i dag. Dette skal bidra til å opprettholde og øke kvaliteten på tjenestene.
• Styrke kommunens omdømme gjennom å kunne tilby stillinger som medarbeiderne kan leve av og øke medarbeidernes trivsel gjennom en mer forutsigbar arbeidssituasjon.
• Effektivitet: vi skal ha færre medarbeidere, men i større stillinger.
• Bedre kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, med færre ansatte per bruker.
• Pleie og omsorgstjenestene skal være en attraktiv arbeidsplass, med bedre rekruttering til stillinger.

Tiltak

Prøvd ut flere modeller for turnus og økt grunnbemanning. Valgt de virkemidlene vi skal bruke for å nyttiggjøre de ansattes kompetanse fullt ut på flere arbeidsplasser i Institusjonstjenesten og Hjemmebaserte tjenester. Dette bidrar til at gjennomsnittlig stillingsprosent øker og at tallet på medarbeidere som opplever uønsket deltid blir redusert til ønsket målsetning.

Kartlagt grundig hver enkelt av de utvalgte arbeidsplassene før tiltak har blitt satt i verk.

Resultat

Gjennomsnittlige stillingsstørrelse økte fra 71,05 prosent (01.01.2013) til 72,41 prosent (01.01.2015).
Sykefraværet hadde en nedgang på mellom 0,4–10,9 prosent på enkelte av arbeidsplassene vi satte i verk tiltak på.

Forankring

• Styringsgruppe sammensatt av politikere, tillitsvalgte og administrasjon.
• Prosjektgruppen har bestått av tillitsvalgte og ledere.
• Arbeidsgrupper ved hver enkelt arbeidsplass, med leder, tillitsvalgt og verneombud. Dette har fungert veldig godt.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE LENKER