kommunevåpen for Eigersund

Eigersund

Behov

Kommunen har hatt fokus på uønsket deltid i mange år og søkte om å få delta i prosjektet for å prøve ut alternative arbeidstidsordninger, som kan redusere uønsket deltid.

Deltok i kvalitetskommuneprosjektet i 2009, og ett av delmålene var å redusere sykefraværet og uønsket deltid. Deltakelsen i ”Sammen om en bedre kommune” var en videreføring av arbeidet som ble utført i kvalitetskommuneprosjektet.

Kommunen har kartlagt uønsket deltid siden 2007. Kartleggingen viser at i perioden 2007–2010 ble ansatte med uønsket deltid redusert med ca 50 prosent.

Fokuset har endret seg fra å redusere uønsket deltid til å jobbe mot en heltidskultur.

Mål

Alle skal ha en stillingsstørrelse som de er fornøyd med.
Økt stillingsstørrelse i kommunen.
Stillinger uten desimaler.
Redusere antall ansatte i uønsket deltid.
Redusere antall helgestillinger.

Tiltak

Prosjektgruppen har brukt mye tid på informasjon og kompetanseheving hos alle parter i prosjektet. Kulturendring tar tid og det krever kunnskap og erfaring. Dette er en viktig suksessfaktor i prosjektet.

Definert hva uønsket deltid er. Etter at definisjonen ble innført, har vi sett en større forståelse av at alle parter må samarbeide for å skape en heltidskultur.

Prøvd ut alternative turnusordninger som langvakter, forhandlingsturnus, arbeid 5:12 helger og ubunden tid. Gjennomført kartlegginger i forkant og i etterkant av oppstart med alternative arbeidstidsordninger. Dette gir oss et bilde på det videre arbeidet vårt.

Resultat

Uønsket deltidsansatte i 2007: 231 personer, uønsket deltidsansatte i 2015: 21 personer.

I 2013 ble de sentrale tariffparters definisjon tatt i bruk i kartleggingen.

Prøvd ut alternative arbeidstidsordninger.

Laget retningslinjer for de ulike arbeidstidsordningene som kan brukes i det videre arbeidet for en heltidskultur.

Arrangert temadager om alternative arbeidstidsordninger; erfaring og kunnskapsforståelse og kulturendringsprosesser.

Forankring

Lagt stor vekt på informasjon og kunnskapsdeling. Prosjektgruppen har deltatt på personalmøter og besøkt arbeidsplasser for å gi informasjon. Ledergruppen i helse og omsorg har fått kontinuerlig informasjon om prosjektet, som de kunne dele med sine ansatte. I prosjektgruppen har hovedtillitsvalgte som har brukt sine gruppemøter for å snakke om prosjektet.

Prosjektleder har ved hvert administrasjonsutvalg hatt en oppdatering av prosjektet. Prosjektgruppa har også vært i kommunestyret i forbindelse med prosjektet. I styringsgruppen er politikere involvert. De har vært med på prosjektsamlinger i regi av Saman om ein betre kommune.

Reportasje fra prosjektet