kommunevåpen for Dyrøy

Dyrøy

Behov

Dyrøy ønsker å være utviklingsdyktig og imøtekommende. Det var nødvendig å iverksette tiltak med temaene økt nærvær og økt kompetanse.

Iverksettelse av et godt utviklingsarbeid lokalt med kommunal forankring og samarbeid mellom de folkevalgte, de administrative lederne og de tillitsvalgte/medarbeiderne.

Utvikle gode tjenester til innbyggerne for å imøtekomme det lokale behovet.

Mål

- Økt nærvær
- Økt kompetanse blant ansatte
- Heltidskultur

Tiltak

- Opplæring og implementering av nye digitale verktøy i barnehagen og pleie og omsorg.
- Utarbeidelse av nye stillingsbeskrivelser i pleie og omsorg
- Synlig ledelse
- Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre pleie og omsorg
- Kafé dialogmøter – kartlegging arbeidsmiljø/trivsel
- Oppstart av ny turnus (3+3)
- Styrket oppfølging av ansattes rest evne – medarbeidersamtaler
- Motivasjonsseminar for ansatte (i samarbeid med KLP)
- Spørreundersøkelse blant ansatte for å kartlegge arbeidsmiljø og arbeidstidsmuligheter.

Resultat

- Økt faglig og digital kompetanse blant de ansatte
- Implementert digitalt dokumentasjons- og informasjonsverktøy både i barnehagen og pleie og omsorg
- Startet en endrings og innovasjonskultur i organisasjonen.
- Iverksatt tiltak mot deltidsproblematikken – ny turnus 3+3
- Mobil omsorg implementert i hjemmetjenesten.
- Pekt på utfordringer i arbeidsmiljøet blant de ansatte.

Forankring

Prosjektets styringsgruppe har bestått av: enhetsledere, tillitsvalgte, verneombud, politikere, rådmann, personalleder og prosjektleder. Styringsgruppahar tatt beslutninger underveis i prosjektet. Styringsgruppemøte annenhver måned. Godt eierforhold til prosjektet. Møter med styringsgruppa annenhver måned. Styringsgruppa består av rådmann, enhetsledere, tillitsvalgte og prosjektledere.

Reportasje fra prosjektet

RELEVANTE VEDLEGG


RELEVANTE LENKER