kommunevåpen for Drammen

Drammen

Behov

Ønsket ”drahjelp”, tilgang til kompetansemiljøer og å lære mer via nettverk. Behov for kunnskap om muligheter som kunne føre til redusert uønsket deltid.

Prosjektet ble initiert av de tillitsvalgte.

Mål

Da vi startet var målet ”størst mulig reduksjon av uønsket deltid”. Etter hvert endret til å implementere en heltidskultur innen helse-, sosial- og omsorgsektoren i Drammen kommune.

Tiltak

Utprøving av nye arbeidstidsordninger: samarbeidsturnus, ”overbooking i turnus”, fast ansatte i ressursenhet, jobbe på tvers av avdelinger, langvakter, økt helgefrekvens, 3+3 turnus med arbeid annenhver helg.

Fra ufaglært til faglært – betalt utdanning i arbeidstiden, eget opplegg med Opus Drammen. Resultat: 36 nye helsefagarbeidere

Vikarpool – bemanningskonsulenter.

Resultat

Resultater utvikling stillingsbrøker 2009-14:
- 6,7 % økning i kategorien 80-100 %, fra 51,5 % til 58,3 %. (58,3 % av de ansatte i gruppen som er fulgt i disse årene har nå stillinger over 80 %)
- Gjennomsnittlig stillingsbrøk for gruppen er økt fra 71 % til 75,4 % i perioden.
- Andelen ansatte i stilling under 50 % er redusert fra 18,4 % til 16,4 %.
- 162 flere ansatte i over 80 % stilling per 31/12-14, en ved oppstart i 2009.

Forankring

Prosjektet har vært styrt av trepartsamarbeid i hele perioden. I prosessene ute i virksomhetene har ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten jobbet sammen. Vi har hatt fire ”storsamlinger” hvor alle ansatte, tillitsvalgte og politikere har vært invitert.

Reportasje fra prosjektet