kommunevåpen for Dønna

Dønna

Behov

Ei kartlegging i 2009 ved Dønna omsorgssenter og i hjemmetjenesten viste at det var kun ni heltidsstillinger og 19 deltidsstillinger. Av de 19 deltidsansatte var det 12 som sa at de var ufrivillig deltidsansatte. Denne kartleggingen ønsket vi å gjenta. Det har tidligere vært satt ned et arbeidsutvalg for å initiere tiltak for å redusere antall deltidsstillinger i kommunen. Dette har vært med på å bevisstgjøre oss i prosessen med å lyse ut nye stillinger og vi har derfor grunn til å tro at ny kartlegging vil vise et noe annerledes resultat.

Prosjektet har som hovedmål å finne varige og bærekraftige løsninger innen pleie- og omsorgssektoren i Dønna kommune som reduserer uønsket deltid. Dette vil være et ledd i kommunens arbeid for å rekruttere fagfolk innen sektoren, gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver og styrke yrkesidentiteten hos pleie- og omsorgspersonalet.

Vi skal ha et overordnet fokus i vårt prosjekt på brukernes beste og interesser i vurdering av turnusordninger. Brukerne har behov for ei stabil og forutsigbar bemanning. Da vil brukerne møte ansatte som kjenner dem godt fra før og som kjenner til deres situasjon.

Mål

• 2 av 3 ansatte skal ha 100 prosents stilling innen utgangen av 2015. I dag har ca 1 av 4 ansatte 100 prosents stilling. Nøyaktig måling av antall hele og delte stillinger vil bli kartlagt i løpet av sommeren 2013.
• Mer stabil og forutsigbar bemanning
• Mindre bruk av tid til opplæring og oppfølging av vikarer og nyansatte
• Mer tid til fagutvikling

Tiltak

1. Vurdere muligheten for fast ansettelse av vikarer.
2. Vi skal tilby kombinasjonsstillinger til deltidsansatte ved mulighet.
3. Vi skal jobbe bevisst med kulturendring i arbeidet med å bruke bemanning på tvers.

Reportasje om prosjektet